VALACH, P. Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomová práce se zabývá analýzou rámu přívěsu pro přepravu stavebních strojů. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Bohužel celkový dojem z práce není příliš příznivý. V práci poměrně solidně zpracované výpočtové modely výrazně utrpěly až hanebnou formou prezentace výsledků simulací. Popisy zobrazovaných výsledků jsou nedostatečné a vypovídající schopnost vlastních obrázků výsledků je kvůli nejednotnému nastavení zobrazení snížena blízko k nule. Vzhledem k tomu, že deformačně napjatostní analýza je hlavní nosnou částí práce, jsem nucen vzhledem k zejména zde uvedeným závadám velmi výrazně snížit její celkové hodnocení. Přes uvedené výhrady pan Bc. Přemysl Valach splnil podmínky zadání a prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Ješina, Miroslav

V první řadě bych rád ocenil výběr diplomové práce, jejíž řešení je spojené s výrobním závodem, pro který jsou výsledky této práce velkým přínosem. A to díky použité metodě konečných prvků řešené v programovém prostředí I-DEAS, toto řešení je pro náš podnik nadčasové. Diplomová práce studenta Přemysla Valacha „Rám přívěsu CHTP24 pro přepravu stavebních strojů“ odpovídá zadání a zadané úkoly byly v práci splněny. Student se účastnil konzultací nezbytných k úspěšné realizaci projektu. V první části je čtenář seznámen se zákonnými požadavky na konstrukci a provoz přívěsů. Dále je uvedeno srovnání možných koncepcí rámu podvozku. K této kapitole bych měl několik výhrad. Za prvé bych měl výhradu k výroku na straně 13 dole „Šířka profilu není tak důležitá, slouží k určení zástavbového prostoru…“, se kterým nesouhlasím. Dále bych měl výhrady k objektivnosti srovnání uvedených profilů provedeného na str. 15 v tab. 3.2, kde nelze provádět toto porovnání se zanedbáním dodatečných nákladů na svařování (mzda dělníka, svářecí mat., energie, rovnání profilu,…). Kapitola 3.4 na mě působí zmateným dojmem a obrázek 3.6 na straně 18 pokládám za nevhodný pro VŠ práci, např. postrádám zdroj tlakového vzduchu. Dále postrádám k obrázku 5.3 na str. 24 popis zde zmiňovaných špatných a dobrých podmínek. Za velkou chybu pokládám absenci popisu zatěžovacího stavu, kdy je na přívěsu naložen kolový bagr. Nesouhlasím s autorem práce, že byl přívěs posouzen s ohledem na všechny zatěžovací stavy (str. 28). Dále na této straně není uveden souřadnicový systém, ke kterému je uvedená tabulka vázána. V kapitole 7 jsou uvedeny výsledky analýzy, které jsou dosti nepřehledné a u kterých postrádám detailnější zhodnocení výsledků. Dále je proveden přepočet napjatosti s navrženou úpravou oje. Výkresová dokumentace je nečitelná a navržené řešení považuji za nevhodné z několika důvodů. Za prvé považuji za nešťastné navrhované složení plechů do profilu s ohledem na průběh napětí, viz otázka níže. Za druhé se bude na oji držet voda a nečistoty, což povede k rychlejšímu rezavění. Diplomová práce je vyhotovena v přiměřeném rozsahu potřebném pro prezentaci výsledků, nejsou zde žádné „výplňové“ části. Kapitoly na sebe logicky navazují. Text je však místy nejasně a nevhodně technicky formulován a práce obsahuje mnoho pravopisných a stylistických chyb (str. 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21,...). Dále jsou v práci obrázky s nevyhovující kvalitou (obr. 3.2 na str. 16 a obr.3.4 na str. 17). Autor vycházel z doporučené literatury a pracoval i s dalšími zdroji, zde by mohly být důkladněji uváděny odkazy na literaturu a citace textu. Přes tyto nedostatky doporučuji práci k obhajobě s celkovým hodnocením uspokojivě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 33928