SLAVÍK, J. Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Diplomová práce je zpracována v souladu s jejím zadáním. Student ve zvoleném katastrálním území Podolí u Brna oceňoval pozemek cenou zjištěnou a cenou obvyklou podle měnících se podmínek územního plánu. Výsledky přehledně vyhodnotil a popsal. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíl i rozsah práce je splněn.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Z teoretické části je zřejmé, že student pochopil danou problematiku a objasnil stěžejní pojmy.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Student si zajistil potřebné podklady a vstupní data a následně je patřičně zpracoval. Rozbor zvolené lokality považuji za výstižný.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň odpovídá požadavkům na tento typ práce.
Přínos pro praktické i teoretické využití B DP může sloužit jako informační zdroj pro zájemce o koupi pozemku.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Při zpracování DP prokázal student schopnost zorientovat se v odborné literatuře. Odkazy na zdroje jsou uváděny.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána, odborné pojmy jsou používány adekvátním způsobem. DP je vhodně doplněna tabulkami a grafy. Pouze při zařazení částí tabulek č. 5 a č. 6 u přímého porovnání došlo k jejich prohození, jedná se o formální chybu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šestáková, Romana

Student se zodpovědně zhostil zadané úkolu, splnil cíl své diplomové práce a proto ho hodnotím stupněm "A".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Student splnil zadaný cíl své diplomové práce v souladu se zadáním a v plném rozsahu, když v k.ú. Podolí u Brna simuloval a vyhodnotil vliv územního plánování na cenu pozemku.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Zvolený přístup k dosažení cíle odpovídá požadavkům, které jsou na práce tohoto typu kladené. Diplomová práce je zpracována v dostatečném rozsahu, mohla by jen obsahovat více vlastních komentářů a úvah.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Diplomová práce je zpracována přehledně a je doplněna vhodnými tabulkami a mapami, lze usoudit, že získané podklady byly zpracovány adekvátně. Student pro splnění cílů práce vhodně zvolil metody pro výpočet ceny pozemku.
Obtížnost a správnost řešení B Výsledky diplomové práce odpovídají zadaným úkolům a jsou jasně formulovány.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos pro praktické využití je velmi úzce lokalizován, neboť je zaměřen na k.ú. Podolí u Brna a takto je i použitelný. Přínos pro teoretické využití je větší, kdy lze využít stejných postupů zpracování i v jiných katastrálních územích.
Odborná jazyková úroveň A Odpovídá danému tématu a rozsahu práce.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je zpracována logicky, přehledně a je doplněna vhodnými tabulkami, mapami a přílohami. V grafické úpravě byly nalezeny drobné chyby zanedbatelného významu.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 99693