HOLPUCH, M. Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Martincová, Jana Victoria

Studentem předložena diplomová práce formálně splnila požadované cíle podle zadání. Struktura textu odpovídá požadavku přehlednosti a logické návaznosti jednotlivých částí, které jsou řazené od teoretického konceptu po praktické zhodnocení konkrétních developerských projektů. V teoretické části student zmiňuje v úvodu základní metodiku, strukturu a také použité metody, z nichž při zpracování textu vychází. Následně jsou zpracovány teoretické části, které se týkají základů realizace projektů od samotné definice jednotlivých oblastí spojených s místem pro lokalizaci projektu až po určení fází nezbytných v developerské činnosti. V části věnované investičním otázkám v developerském projektu student zpracoval stručný přehled základních přístupů k hodnocení návratnosti a jiných ekonomických parametrů. Tato část mohla být zpracována detailněji za účelem zhodnocení případných rizik, které jsou v době od začátku realizace projektu až po zahájení provozu konkrétního záměru běžné a je nutné je předem zvážit. V následující kapitole již obecné rizika jsou uvedeny, avšak chybí detailnější ekonomické úvahy pro konečné posouzení projektu z pohledu případného investora. Obecná část je následně využita v praktickém hodnocení vybraných projektů. Zde jsou zmíněny konkrétní stavby s uvedením různých parametrů nezbytných pro detailní posouzení a hodnocení změn v průběhu projektu. Vyhodnocení i dílčí shrnutí vyplývá z uvedených informací a dostatečně zpracovává sledovanou problematiku. Diplomová práce je zpracována v takové formě, která je vhodná pro obhajobu. Student prokázal schopnost zpracovat text podle požadovaných cílů, avšak některé části práce mohly být detailnější s uvážením současných ekonomických standardů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MRICS, Otakar Langer,

Předložená diplomová práce je s přihlédnutím k šíři zvoleného tématu přehledně a kvalitně zpracována. S dorbnými úpravami by se dala dobře použít jako "návod" pro budoucí investory a developery.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100467