VRBSKÝ, K. Návrh konstrukce odsávacího stolu pro univerzální použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Štroner, Marek

Autor dané bakalářské práce pracoval samostatně, využíval podkladů firmy Eko-Šimko, přičemž v závěru práce zpracoval komplexní návrh řešení odsávacího stolu pro svařovnu v CAD systému, který je součástí dané BP. Práce vykazuje nesystematičnost ohledně návrhů a bohužel není využíváno plně možné literatury. Proto uděluji autorovi známku D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení odsávacího stolu pro svařovnu. Bakalář opět nevyužil doporučenou literaturu, k vypracování použil firemní letáky, vyhlášku a blog (dle seznamu použité literatury). V práci postrádám odkazy na literaturu, ať už v textu, tak u obrázků, nejsou uvedeny ani u vztahů použitých v kap. 3. Rov. 3. 1 a 3. 2 jsou téměř stejné. Číslování tabulek nenavazuje. Tab. 1 je v práci uvedena několikrát. V textu nejsou uvedeny odkazy na obrázky. V literární rešerši se nachází výpočty k vlastnímu řešení. V práci se vyskytuje řada nejasností, např. na str. 26 píšete o variantách univerzálních odsávacích stolů pro robotická ramena, na obr. 20 a 21 je dle mého zobrazen ten stejný stůl se závěsnou digestoří. Na str. 29 v textu píšete o odsávacím výkonu 35 000 m3/h, ale ve výpočtu používáte 39 000 m3/h. Vztah 4.1 uvádí kontrolní přepočet odsávacího výkonu stávajícího filtračního zařízení, ale počítáte celkovou potřebnou filtrační plochu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 105927