ZABLOUDILOVÁ, J. Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Bakalářská práce, jejímž cílem bylo změnu obsahu organizační kultury tak, aby podporovala zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovní kanceláři, byla studentkou zpracována výborně jak po stránce obsahové, tak i formální. V teoretické části byly zpracovány tematicky relevantní poznatky. V souladu s vytyčeným cílem provedla studentka v praktické části empirický výzkum, použila vhodně metody dotazníkového šetření. Na základě získaných dat navrhla konkrétní změny obsahu organizační kultury vedoucí ke zvýšení výkonnosti zvolené cestovní kanceláře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Burešová, Vojtěška

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11482