HUJO, M. Slovinské národní divadlo v Lublani [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Sochor, Jan

Marián Hujo pracoval na projektu od začátku soustředěně a poctivě se snažil o nalezení vlastního originálního řešení zadané úlohy. V postupných krocích prvotní ideu rozpracoval a z velké části zbavil zbytečných nánosů, které poměrně jednoduchý a čitelný koncept zbytečně oslabovaly. Bohužel se mu již nepodařilo tento výsledek dostatečně přesvědčivě, jednoznačně a čitelně odprezentovat, ať již se jedná o obsahovou či formální stránku práce. Vzhledem k množství investovaného času v tom spatřuji hlavní rezervy projektu. Dle mého názoru je úkolem vedoucího práce zhodnotit především způsob, jakým autor projekt vytvořil a jak o něm byl schopen přemýšlet, a to je také předmětem mého hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Kozumplík, Vladimír

Celkově je práce zdařilá. Vlastní divadlo i přes složitou funkci, technickou náročnost a velký objem je zvládnuté. Nevím pouze, jestli přílišná funkční pestrost neubírá na celkové jasnosti konceptu. Jedná se však o velmi náročné zadání, jak z časového tak i z objemového hlediska.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Z urbanistického hlediska se jeví poloha pro národní divadlo v centru města jako velmi strategická, avšak velmi problematické se mi zdá zakomponovat takto významnou budovu do městského bloku či vnitrobloku. Myslím, že v této složité situaci by bylo vhodnější umístit divadlo v proluce vedoucí do městského parku Zvezda, který by zároveň tvořil důstojný před-prostor divadlu. Velmi komplikované by jistě bylo vypořádat se z fasádou domu Kazina, která se otáčí do vnitrobloku , ale jistě to není nemožné. Pakliže si autor zvolil dle mého názoru komplikovanější cestu a situoval divadlo do vnitrobloku, pak bych očekával důslednější přístup v rozdělení celého bloku a nerozumím tedy umístění kavárny, která zde tvoří překážku. Klidová část a otevřená scéna je vhodně umístěna ve vnitrobloku. Dobré je také zachování pěší trasy.
Architektonické řešení B Vlastní divadlo i přes složitou funkci je zvládnuté. Koncepce samotného divadla je velmi jasná a čitelná. Naproti tomu zcela nechápu důvod pro hmotovou nerovnost fasády. Postrádám také větší pojednání před-prostoru divadla, například zelení či vodní plochou.
Provozní řešení A Návštěvník by se v divadle velmi jednoduše a přirozeně pohyboval. Prostory zázemí jsou navázané k vlastnímu divadlu dobře a zároveň tvoří uliční fasádu, což uzavírá blok do ulice. Garáže jsou umístěny dobře.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční řešení se zdá realizovatelné. Konstrukční detail je až na drobné nedostatky zvládnutý.
Formální úroveň B Je dobrá až na trochu netradiční stafáž.
Navrhovaná známka
A
Body
85

Otázky

eVSKP id 22801