LE DUC, D. Studium adsorpce přirozených organických látek na aktivním uhlí při úpravě pitné vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Dolejš, Petr

Diplomant je velmi schopný a inteligentní student, který však nevěnoval diplomové práci dostatek času a úsilí. Graficky je práce zpracovaná velmi pěkně. Uvedená literární rešerše je bohužel velmi stručná, zůstává jen u obecného popisu a skutečné odborné poznatky z primární literatury nejsou v práci téměř využity. V metodické části zcela chybí přehled o možných laboratorních postupech řešení zadaného úkolu, což požadovalo zadání diplomové práce. Výsledky práce neuvádějí měření zbytkové UV absorbance a jsou postaveny jen na parametru CHSK(Mn), byť diplomant UV absorbanci měřil a vedoucí práce tyto výsledky požadoval. Diplomant také bohužel nezpracoval ani řádné komplexní zhodnocení jím dosažených výsledků, ani jejich diskusi. Závěry, které jsou v diplomové práci uvedeny, diplomant nepřepracoval ve smyslu doporučení vedoucího diplomové práce a zůstaly tak spíše souhrnem metodiky než aby formulovaly skutečné závěry a souhrnné poznatky z provedených experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Studium literatury a její zpracování E
Využití poznatků z literatury E
Kvalita zpracování výsledků D
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Závěry práce a jejich formulace E
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Mega, Jaroslav

Obecné požadavky zadání byly splněny vcelku dobře, avšak postrádám hodnoty sorpčních kapacit testovaných druhů aktivního uhlí. Postrádám hodnocení reprodukovatelnosti výsledků a hodnocení spolehlivosti hodnot parametrů použitých numerických modelů. Nejednotná forma vyjadřovaní koncentrace (časté používání nesprávné zlomkové formy). Získané výsledky jsou většinou pouze jen konstatovány. Poměrně nízký počet (29) a poněkud nahodilý výběr bibliografických citací. Nejednotný formát bibliografických citací. Závěr je vlastně pouze rekapitulací postupu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C Obecné požadavky zadání byly splněny vcelku dobře, avšak postrádám hodnoty sorpčních kapacit testovaných druhů aktivního uhlí.
Logické členění práce B
Využití literatury a její citace C Nejednotný formát bibliografických citací.
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace E Závěr je pouze rekapitulací postupu práce.
Kvalita zpracování výsledků D Postrádám hodnocení reprodukovatelnosti výsledků a hodnocení spolehlivosti hodnot parametrů použitých numerických modelů.
Interpretace výsledků, jejich diskuse E Získané výsledky jsou většinou pouze jen konstatovány.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 182