BEINSTEIN, Z. Nestability spreje u trysek typu effervescent [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Bc. Zbyněk Beinstein řešil specifický problém podmíněný studiem zejména cizojazyčných odborných materiálů. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí práce byla dobrá orientace v problematice tzv. effervescent sprejů a metodách analýzy nestabilit těchto sprejů. Hlavním úkolem byla aplikace existujícího postupu výpočtu nestabilit spreje na datech, která diplomant dostal k vyhodnocení. To znamenalo nejdříve rozšířit a modifikovat postup výpočtu nestabilit a upravit výpočetní proceduru v programu Excel. Vlastní výpočet probíhal na velkém souboru dat, bylo nutné jej automatizovat pomocí maker. Analýza a interpretace výsledků byla poměrně náročná jak kvůli počtu testovaných trysek a počtu proměnných parametrů tak z toho důvodu, že výsledky často neukazovaly žádný významný trend. Další časově náročnou prací byla výrobní dokumentace trysek a konstrukce 3D modelu trysky. Diplomant práci často konzultoval s vedoucím a řídil se jeho připomínkami, v dostatečné míře využíval dostupné literatury, pracoval odpovědně a pečlivě. Zejména z počátku věnoval práci dostatek času. Lepší rozvržení času při dokončení práce by však umožnilo snáze odstranit drobné nedostatky a zvýšit tak její celkovou úroveň. Požadavky a cíle zadání byly zcela naplněny. Práce poskytuje důležité informace o stabilitě spreje efferevescent trysek a je tak přínosem pro jejich návrh a konstrukci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Volavý, Jaroslav

Pan Beinstein zpracoval diplomovou práci na aktuální téma Nestability spreje u trysek typu effervescent. Cílem diplomové práce bylo zpracování postupu na vyhodnocení nestabilit spreje v programu Excel a jeho následné použití na naměřená data vybraných trysek. Dalším cílem bylo vypracování výkresové dokumentace jednotlivých trysek. Samotná diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První dvě kapitoly se věnují popisu trysek včetně trysek typu effervescent obecně. Třetí a čtvrtá kapitola popisuje měřicí aparát použitý k získání dat spreje a způsob výpočtu nestabilit spreje. V páté kapitole je vyhodnocení získaných dat a posouzení vlivu jednotlivých parametrů trysek na stabilitu produkovaného spreje. Šestá kapitola a přílohy obsahují výkresovou dokumentaci zkoumaných trysek. Práce má odpovídající formální a grafickou úroveň, snad jen některé obrázky mohly být do práce vloženy ve vyšší kvalitě. K obsahové stránce práce a použitému postupu výtky nemám. Zvláště oceňuji množství zpracovaných dat. Cíle práce byly splněny beze zbytku a proto doporučuji práci pana Beinsteina k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20866