ŠČERBA, R. Automatická montáž a testování klíčků do zapalování automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kahánek, Lukáš

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat zařízení na automatickou montáž klíče. Celý úkol byl znesnadněn změnami požadavku od zákazníka během realizace. Změny designu klíče se projevily ve všech faktorech a výrazně ovlivnily náročnost diplomové práce. Všechny její cíle byly splněny, včetně předání zařízení do sériové výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovář, Jiří

Práce studenta se zabývá návrhem a konstrukcí automatické montážní linky na výrobu a testování klíčů do zapalování automobilů pro firmu Continental. Autor předkládané práce popisuje návrh, realizaci a testování vyrobené montážní linky. Hlavní výhradu k práci lze najít v nedostatečném popisu postupu návrhu montážní linky. Také bych měl připomínku k závěrům dílčích kapitol, kdy není vždy jasné, jak autor k daným závěrům dospěl. Další výhrady jsou pouze formálního charakteru. Zejména bych vytkl práci s literaturou, kdy v textu nejsou uvedeny odkazy na všechny zdroje uvedené v seznamu literatury. Také některé v práci uvedené obrázky nejsou dostatečně popsány, nebo na ně není odkazováno vůbec. Kladně hodnotím komplexnost přístupu autora k dané problematice (návrh, hardwareová realizace, vývoj softwaru). Silně kvituji skutečnost, že daná montážní linka byla schválena a uvedena do provozu ve firmě Continental. Předkládaná práce splnila všechny zadané cíle. Doporučuji ji k obhajobě s hodnocení velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32598