SEDLÁK, M. Modernizace výtopny na biomasu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomní zadání bylo splněno. Diplomant však řešil technickou část projektu povrchně a soustředil se na ekonomickou analýzu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

Úkolem práce bylo doplnění konkrétní výtopny o výrobu elektrické energie.Část "A" práce má vysloveně rešeršní charakter.Část "B" obsahuje návrh technologií kombinované výroby elektrické energie a tepla pro danou lokalitu. Technická část je pouze na úrovni popisu technologií, ekonomická část je provedena detailně-pomocí CF jasně ukazuje nevýhodnost variant s nižší roční dobou využití. V zadání je návrh kogenerační jednotky, příp. ORC cyklu, bližší technický návrh nějaké jiné kogenerace by byl jako varianta k ORC cyklu vhodný. Práci přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

Fiedler, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 16979