ZIKMUND, J. Laboratorní přípravek pro měření otáček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Úroveň odborných znalostí diplomanta: Diplomant při řešení zadání prokázal schopnost nastudovat potřebnou dokumentaci, navrhl konstrukci laboratorního přípravku a ověřil základní funkci vybraných snímačů. Pracovní úsilí diplomanta: Projekt navazoval na předchozí semestrální práce. Bohužel v rámci semestrální práce 2 nenastal téměř žádný pokrok a ztracený čas pak v závěru chyběl. I když diplomant projektu věnoval zejména v posledním semestru zvýšené usilí, výsledek tomu neodpovídá. Samostatnost a iniciativa diplomanta: Diplomant na projektu pracoval na základě pokynů, postup prací v posledním semestru pravidelně konzultoval. Postrádal jsem však koncepční přístup k řešení zadání - návrhy co, proč a jak na laboratorním přípravku studentům demonstrovat. Zvláštní potíže: Hlavní problémy, se kterými se diplomant setkal, byly spojeny s vlastní realizací laboratorního přípravku. Bohužel byla výroba jednotlivých komponent přípravku podstatně časově náročnější, než se původně předpokládálo a diplomant se, z části ne vlastní vinou, dostal do výrazného časového skluzu. To bylo i jedním z důvodů, proč se nepodařilo splnit zadaní práce v požadovaném rozsahu. Návrh na klasifikaci: E

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury F 4/10
Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Diplomant se ve své diplomové práci zabýval problematikou měření otáček a návrhem laboratorního přípravku a nové laboratorní úlohy pro měření otáček. Bohužel diplomant nesplnil zcela zadání, protože nebylo vytvořeno vzorové laboratorní cvičení. Vzorovou úlohu nelze bez úprav a doplnění z diplomové práce převzít. Byl sice navržen a vytvořen přípravek pro měření se třemi typy snímačů otáček a byly odzkoušeny tři možná měření, ale diplomant došel k dosti nejednoznačným výsledků. Tyto výsledky také ne zcela korektně hodnotí v závěru své práce. V návrhu úlohy chybí detailnější zadání nové úlohy. V navrženém doporučeném postupu měření nejsou uvedeny hodnoty otáček, při kterých se má měřit, v jakých rozsazích, co mají studenti počítat, z jakých vztahů vycházet, atd. Dále zcela postrádám popis použitých snímačů (není v práci uveden ani typ a výrobce), chybí parametry snímačů, atd. Dalším velkým problémem diplomové práce je úvodní teoretická část (asi polovina diplomové práce). Přestože diplomant uvádí zdroje, ze kterých citoval, jsou často články, ze kterých vychází, plně převzaty do diplomové práce. Příkladem je téměř zcela převzatý článek M. Malého - Magnetický rotační enkodér AS5040 (diplomant vypustil asi jen tři řádky a tři obrázky a přeložil některé odborné anglické terminy do češtiny), viz kapitola 2.5.1na stránkách 24 až 27. Podobně je to i ostatních kapitol v úvodu práce, kdy jsou z citovaných zdrojů překopírovýny celé odstavce bez úprav. Navíc řazení jednotlivých kapitol je dosti chaotické, kdy například rozbor možných principů snímání otáček následuje až za popisem rotačních enkodéru a po principech bezkontaktního měření otáček. Vzhledem k výše uvedeným výtkám hodnotím diplomovou práce jako nevyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce F 15/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Navrhovaná známka
F
Body
43

Otázky

eVSKP id 31250