KOŘÍNEK, P. Segmentace ultrazvukových sekvencí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Mézl, Martin

Předkládaná práce pojednává o segmentaci ultrazvukových sekvencí. Student si pro svou práci vybral pokročilé metody Level Set. První dvě kapitoly práce pojednávají obecně o zobrazení pomocí ultrazvuku. Tyto kapitoly jsou vzhledem k zadání práce příliš dlouhé. Další části jsou věnovány segmentačním technikám používaných při zpracování ultrazvukových snímků. Zcela nedostatečně je popsána implementace jednotlivých metod v programovém prostředí Matlab. Postrádám zde také hlubší diskusi získaných výsledků, popř. objektivní srovnání jednotlivých metod. Programová část předložené práce je na dobré úrovni a plně funkční. Na přiloženém CD chybí popis vytvořených funkcí a grafického rozhraní. Formální stránka předkládané práce je na podprůměrné úrovni. Práce obsahuje množství překlepů a gramatických chyb. Některé odstavce vzniklé překladem z angličtiny nedávají smysl. Zcela zde postrádám odkazy na původ převzatých obrázků. Literatura není citována podle platné normy a některé položky v seznamu použté literatury nejsou v práci vůbec citovány. Práce byla studentovi zadána začátkem akademického roku 2010/2011. Student přesto nevyužíval konzultací a na práci intenzivně pracoval až v posledním měsíci před odevzdáním, čemuž odpovídá kvalita předkládané práce. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě, hodnotím známkou dostatečně (E - 58 bodů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury C 7/10
Splnění zadání C 35/50
Navrhovaná známka
E
Body
58

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Práce se zabývá metodami segmentace v ultrasonografických obrazech. Působí velmi chaotickým dojmem a byla pravděpodobně psána na poslední chvíli. Odborná úroveň neodpovídá požadavkům na diplomové práce. Autor se měl v úvodní části práce seznámit s metodami segmentace ultrasonografických obrazů. Zadání zde podle mého názoru nebylo splněno, protože autor omezil svou rešerši jen na segmentační metody obecně. Neuvádí ale jejich využití v ultrasonografii. V seznamu literatury není ani doporučený přehledový článek ze zadání školitele. Část popisující vlastní implementaci (Kap. 6) je ve srovnání s teoretickým úvodem velmi krátká. Ze stručného textu v této části není jasné, které metody autor implementoval. Očekával bych přehledné vyhodnocení a srovnání implementovaných metod. To však v práci zcela chybí. Je uvedeno jen několik příkladů aplikace metod. Nejsou diskutovány výběry vhodných parametrů. Z textu není jasné, jak byla generována simulovaná data. To, co je v textu zmíněno jako přidání šumu typu spekle, působí vizuálně spíše jako přidání aditivního Gaussovského šumu. V každém případě jsou simulovaná data svým charakterem velice vzdálená reálným ultrasonografickým obrazům. Data z měření na fantomu nejsou vůbec popsána. Je uveden jen obraz s výslednými konturami. V textu je celá řada nepřesných a vágních výrazů. V části textu (str. 41) chybí zcela popisované matematické symboly a text tak nedává smysl. Místo rovnice (15) zeje prázdnotou. Autor neuvádí zdroje převzatých obrazů. Některé rovnice jsou uvedeny bez popisu všech symbolů (např. rov. 7,8). Práci nedoporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 37200