ŠTOHANZL, M. Realizace zařízení pro komunikaci Car2X a Car2Car [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokopec, Jan

Diplomová práce se zabývá problematikou komunikačních systémů pro oblast dopravní telematiky. Systémy pro komunikaci mezi vozidly nebo komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou jsou ve stádiu výzkumu a vývoje. Předložená práce proto v první části obsahuje detailní popis základních principů a poskytovaných služeb dopravní telematiky. V praktické části práce je navržena palubní jednotka, která komunikuje s okolím pomocí bezdrátového WLAN modulu pro standard 802.11a. Tato varianta byla zvolena vzhledem k dostupnosti modulů a blízkému frekvenčnímu pásmu. Diplomant připravil koncepci software pro palubní jednotku a serverovou část. Při vlastní realizaci zařízení došlo ke změně použitého hardware pro WLAN komunikaci. S novým typem modulu se objevily problémy s komunikací pomocí bezdrátového rozhraní s částí infrastruktury – jednalo se o předprodukční vzorky. Vzniklé problémy student vyřešil aktivním přístupem a realizoval komunikaci mezi palubní jednotkou a serverem na straně infrastruktury. Na závěr práce diplomant připravil podrobný manuál pro sestavení komunikace mezi WLAN modulem a vývojovým kitem s ARM procesorem. Diplomová práce splňuje formální požadavky, student projevil inženýrské schopnosti při odstranění problémů v rámci řešení projektu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Sloupenský, Marek

Předložená diplomová práce popisuje vyvíjející se standart C2C a C2X sloužící ke vzájemné komunikaci mezi dopravními prostředky a mezi dopravním prostředkem a dalším komunikačním bodem. Protože jsou hardwarové prostředky pro poměrně nově ustanovené komunikační pásmo omezené, zabýval se diplomant při HW realizaci pouze komunikací v pásmu sloužícím pro přenos tzv. „infotainment“ dat pomocí standardu 802.11a. Oboustrannou komunikaci se mu úspěšně podařilo realizovat. Teoretická část diplomové práce je zpracována rozsáhle a na je dobré úrovni. V praktické části diplomant nejprve popsal vyvinutý software pomocí přehledných vývojových diagramů a dále se detailně věnoval popisu řešení technických problémů souvisejících s hardwarovou částí diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 16/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 39380