ŠTRAUS, P. Zvuková karta pro PC s obvodem FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubíček, Michal

Student na zadání pracoval průběžně, pravidelně docházel na konzultace a měření. Zadání práce lze považovat za zcela splněné. Student provedl analýzu převodníku sigma-delta pomocí simulací, implementoval dvě verze převodníku (s integrovaným a externím komparátorem) a obě realizace porovnal měřením. Některé obrázky v práci jsou hůře čitelné, jinak je úprava práce na dobré úrovni. Postrádám zmínku o skutečně použitém vstupním antialiasingovém filtru. Dle obrázku 43 pravděpodobně dochází k saturaci převodníku – jde o chybu v simulaci? Autor porovnává změřené parametry převodníků, ale pouze způsobem větší/menší – uvítal bych vyvození praktických závěrů (reálná použitelnost těchto převodníků, například pro záznam zvuku). Z měření vyplývá, že použitím kvalitního externího komparátoru nelze dosáhnout výrazně lepších parametrů, než při použití diferenčního vstupu obvodu FPGA, který k této funkci není určen. Tento poněkud překvapivý závěr autor bohužel nijak nekomentuje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kováč, Michal

Student se seznámil s možností realizace AD převodníku v obvodech FPGA. Obvodovou funkci převodníku si následně ověřil obvodovými simulacemi v programu OrCAD, podle kterých se rozhodl pro výběr vhodné struktury převodníku a hodinové frekvence vzorkování. Převodník pak realizoval implementací schematického návrhu do obvodu FPGA a pomocí externího modulu vstupní analogové části s integračním článkem, a dále pak navíc modulu s externím komparátorem. Student dále realizoval komunikační rozhraní Ethernet, pomocí nějž zasílá UDP pakety se vzorkovanými daty do vytvořeného programu na PC. Pomocí tohoto programu převedl data do programu Matlab, kde byly zpracovány a vyhodnoceny statické a dynamické parametry převodníku. Na základě změřených parametrů student porovnal konfiguraci převodníku s externím komparátorem a konfiguraci s interním komparátorem v obvodu FPGA využívající diferenciální vstupní buffer mezi sebou a s ideálními charakteristikami. Po odborné stránce se práce jeví na dobré úrovni, autor provedl dostatečné vyhodnocení parametrů realizované konstrukce v podobě statických a dynamických charakteristik převodníků, i když nemají příliš ideální vlastnosti. Postrádám však porovnání s klasickými externími AD převodníky, aby bylo možné vyhodnotit budoucnost využití takovýchto převodníků, co je vlastně důvodem pro zpracování takového tématu. Předpokládám, že předimenzovaná volba přenosu dat po gigabitovém Ethernetu pro vzorkování audio signálu byla vybrána z výzkumných důvodů pro budoucí využití pro objemnější data. Struktura předložené práce nemá sjednocenou teoretickou část a realizační část (kap. 3 s realizací by měla být až po 4. teoretické kap.). Po formální stránce práce obsahuje určité nedostatky, odsazení prvních řádků v odstavci je náhodné v celé práci, chybí oddělení čísel od slov (8bitový), chybí označení symbolů a proměnných v textu. Anglický abstrakt vykazuje slabou úroveň angličtiny už v nadpisu „Abstrakt“. Pro horší srozumitelnost práce, kvůli pořadí slov ve větách, netypické stavbě vět a netechnickému vyjadřování se autorovi doporučuje pro budoucnost v technické praxi zlepšit tuto stránku, která by jinak velmi dobrý odborný dojem práce zhoršovala.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 43/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 39381