VANÍČEK, J. Měření relativní variance optické intenzity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Student se v této práci zaměřuje na vliv atmosférických turbulencí na rozložení relativní variance optické intenzity v profilu laserového svazku. Po formální stránce má práce řadu nedostatků. Nejsou vysvětleny všechny použité veličiny a také všechny veličiny nejsou uvedené v Seznamu použitých symbolů. Strukturní parametr indexu lomu je v práci uváděn bez jednotky. K dané problematice existuje široké spektrum publikací, student využil minimum dostupných zdrojů. Práce je dosti povrchní, komentáře k získaným výsledkům jsou zjednodušené a zobecněné, nejsou detailně analyzovány. Autor se nezabývá případnými chybami v měření. Kromě toho práce obsahuje řadu faktických nepřesností, nejasností čí chyb. Není přesně definována velikost otvoru, přes který se snímá optický výkon, není stanoveno místo ve svazku, ve kterém se daný výkon snímá. Optická intenzita v grafech je uváděná v mW/m2. Její hodnota je podle mého názoru příliš nízká na to, aby tyto hodnoty byly správně. Student neuvádí, jakým způsobem získal hodnoty intenzity, jelikož např. profilometr neumožňuje přímé měření optické intenzity. K rozsahu práce nemám připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 41/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce F 9/20
Využití literatury F 4/10
Navrhovaná známka
D
Body
62

Posudek oponenta

Kučera,, Petr

V práci se místy vyskytují formální i technické nepřesnosti. Po formální stránce bych autorovi doporučil následující: použití stejného fontu pro proměnné vyskytujících se v rovnicích i v samotném textu a použití stejných zkratek (autor se např. jednou odkazuje na obrázek slovy: na obrázku č. 8 a jindy na obr. 3). Pro značení rovnic je vhodné užít jiný typ závorek než při odkazy na literaturu. Autor místy volí nevhodné slovní obraty. Např. na str. 14 je uvedeno: paprsek, který narazí na nehomogenitu v daném prostředí... Lépe je psát: paprsek, který dopadá... Dále na str. 15: Vlivem těchto plynů vzniká extinkční koeficient... Vhodnější by bylo psát např.: Tyto vlivy lze charakterizovat tzv. extinkčním koeficientem... Na str. 31 se vyskytují slova měřák a miniaturní otvor. Na str. 55, kde je uvedeno rozlišení meřicí kamery autor volí jednotku rozlišení bod namísto pixel. Srozumitelnost textu snižují technické nepřesnosti typu: ve vztahu 4.1 je uvedeno že (relativní variance optické intenzity = beta 0) Ale dále na obr. 4 je uvedena závislost (relativní variance optické intenzity) na (beta 0) . Co tedy představuje symbol (beta 0)? Na str. 36 je uvedeno, že pro výpočty relativní variance optické intenzity je použito 98,82% intenzitního profilu laserového svazku. Autor tvrdí, že se tím vyčistí grafické zobrazení relativní variance. Lépe je psát, že se zbylá část intenzitního profilu nepoužívá z důvodu numerické chyby – dochází k dělení malou hodnotou (při výpočtu relativní variance je třeba dělit samotnou hodnotou intenzity).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 39387