VYROUBAL, R. Řídicí systém nouzového osvětlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuchs, Michal

Student měl za úkol navrhnout zařízení pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Při řešení diplomové práce student postupoval metodicky správně od analýzy problému, simulací analogové části i rozboru řídícího programu. Student pracoval aktivně, práci si vhodně rozvrhl, konzultací využíval v dostatečné míře a požadavky zadání splnil. Práce vyžadovala vyřešení různých inženýrských problémů, jako byla volba časování, způsoby měření usměrněného střídavého proudu, řešení napěťových referencí a dodržení požadavku na minimální spotřebu. Z technického pohledu je konstrukce zdařilá a její funkčnost byla ověřena v ostrém provozu. Vytknout lze pouze programově řešenou kompenzaci napětí u bočníků, což není vhodné řešení při požadavku na výrobu více kusů. Po formální stránce práce obsahuje pouze drobné nedostatky a několik prohřešků proti pravidlům českého pravopisu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 49/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Sala, Pavel

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zařízení pro monitorování a řízení nabíjení baterií nouzového osvětlení. Práce je členěna přehledně a postupně diskutuje volbu použitých součástek a zapojení. Jedinou výjimkou je výsledné schéma zesilovače pro měření proudu protékajícího bočníkem, kde je uvedeno pouze konstatování, že zapojení je nejlevnější a nejkvalitnější a proto bylo vybráno. U předchozích verzí zesilovačů pro měření proudu protékajícího bočníkem, které jsou v práci diskutovány, jsou přitom uvedeny parametry zesilovačů jako např. zesílení a rozsahy vstupních a výstupních napětí. V práci je uveden popis několika druhů nabíjení baterií, což evokuje pocit, že navržené zařízení řídí průběh nabíjení. Ve skutečnosti však navržené zařízení pouze spíná externí nabíječky baterií. V závěrečné části práce jsou přehledně interpretována naměřená provozní data a provedena diskuze stavu baterií. Diplomant splnil zadání své diplomové práce. Navržené zařízení navíc vyhovuje bezpečnostním požadavkům normy ČSN EN 61010-1 na elektrická měřící, řídící a laboratorní zařízení. Po formální stránce je práce v pořádku s malým množstvím gramatických chyb a překlepů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 39392