VRÁBEL, M. Měření parametrů laserových svazků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Tato diplomová práce se zabývá stanovením parametrů laserových svazků. Cílem práce je návrh pracoviště pro měření základních parametrů a vytvoření programu v Matlabu, který by zpracoval naměřená data a vypočítal následně další parametry laserového svazku. Po formální stránce práci vytýkám velké množství překlepů a chyb, nedodržování konvence pro psaní veličin a u některých grafů ne zcela korektní popis os. V některých částech práce chybí relevantní odkazy na literaturu. Práce obsahuje také řadu nepřesných formulací i několik nepravdivých konstatování nebo špatné překlady z angličtiny. Stěžejní částí diplomové práce měl být program vytvořený v Matlabu. Student v závěru deklaruje, že tímto byla vytvořená pomůcka pro zjednodušení měření parametrů laserových svazků. S tímto konstatováním však nesouhlasím, podle mého názoru je m-file nazvaný pokus.m pro případného uživatele naprosto nepřehledný a nepoužitelný. Jako vhodný výstup bych považovala program s grafickým rozhraním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 7/20
Formální zpracování práce F 8/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Kvíčala,, Radek

Student v práci navrhl měřicí pracoviště. V první části se věnoval teoretickému rozboru veličin charakterizujících optický svazek. V další části pak popsal metodu, jak uvedené veličiny změřit či vypočítat. V celé práci se vyskytují četné gramatické a stylistické chyby. Formální chyby jsem vnímal např. na odkazy grafů, popisky os grafů (čas na obr. 32 místo pootočení polarizátoru), v obr. 36 chybí popis osy y. V práci postrádám porovnání technických parametrů změřených případně vypočtených s parametry udanými výrobce HeNe laserů. Předložená práce má být uceleným postupem pro změření a vyhodnocení základních parametrů laserového svazku. V práci jsem nenalezl detailnější popis (fotku) rozložení komponentů pro uvedené měření s ohledem na přesnost/opakovatelnost měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 39391