ZELINKOVÁ, L. Návrh stabilizovaného napájecího zdroje spínané koncepce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Studentka měla za úkol navrhnout koncepci a realizovat spínaný napájecí zdroj s výstupním napětím 0 až ±25V a proudovou zatížitelností 15A. Zdroj měl být opatřen elektronickou pojistkou a digitálními ukazately výstupních veličin. Navržená zapojení měla být simulována v programu PSpice či obdobném a po konstrukci zařízení měla být provedena měření jeho parametrů. Zadání diplomové práce lze považovat za splněné většinově, zdroj totiž nebyl realizován v souladu se zadáním jako symetrický, možnost takového rozšíření je však v práci diskutována. Spínaný zdroj byl navržen na bázi dvojčinného měniče zapojeného do polovičního můstku, s řídicím integrovaným obvodem TL494. Jsou diskutovány varianty výstupního usměrňovače a regulačních obvodů, velmi podrobně je rozebrán návrh a výpočet parametrů transformátoru a filtrační tlumivky. V práci se vyskytuje jen málo formálních chyb, vytknul bych snad prakticky nečitelné naměřené průběhy na obr. 10.17 až 10.20 v tištěné verzi práce. Studentka pracovala zcela samostatně, iniciativně a se zjevným zájmem o danou problematiku, prokázala rovněž výbornou orientaci při práci s literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Kováč,, Michal

Studentka v úvodu práce provedla studii možných zapojení napájecích zdrojů spínané koncepce na základě vyhledané literatury. Studie pak dále obsahovala rozbor hlavní částí zdroje - transformátoru a výběr řídících obvodů v integrovaném provedení. Na základě studie byl vybrán a navržen spínaný zdroj na principu propustného měniče v zapojení polovičního můstku. Na navržených principiálních variantách zdroje s diodovým a tranzistorovým usměrňovačem byly provedeny simulace v programu P-Spice a Micro-cap, podle kterých bylo možné zhodnotit výběr vhodného usměrňovače. Spínaný zdroj byl z funkčních a bezpečnostních důvodů konstrukčně rozdělen na dvě části podle způsobu propojení se síťovým napětím. Pro realizovaný zdroj byla následně vyhotovena konstrukce skřínky a zdroj byl oživen. Na oživeném zdroji byla změřena účinnost a zvlnění výstupného napětí od síťové a PWM složky rušení. Po odborné stránce je práce na vysoké odborné úrovni, autorka provedla detailní a přehledný návrh transformátoru a výstupní tlumivky zdroje. Bylo by ale dobré uvést kompletní návrh a výpočet i ostatních částí zdroje. Studentka ukázala výborné praktické znalosti při postupném oživování zdroje, a při řešení vzniklých problémů s napájením obvodů zpětné vazby. Poněkud nešikovné se jeví použití baterií pro digitální měřiče napětí a proudu zdroje, které je způsobeno zapojením vstupních části těchto měřičů od výrobce. Podle zadání by měl být zdroj symetrický, realizována byla ale jen kladná větev. V závěru se pak s tímto požadavkem uvažovalo jen jako o možnosti budoucí modifikace zdroje. Drobné formální nedostatky nesnižují vysokou formální úroveň práce. Kapitola "Úvod" se svojí stavbou více podobá na závěr. Hodnoty veličin by měli být odděleny od jednotek mezerou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39397