SMĚLÍK, M. Komunikační rozhraní pro ovládání spektrálního analyzátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Dřínovský, Jiří

Student se zadanému tématu věnoval velmi systematicky, pečlivě a svědomitě. Z předložené práce a demonstračních ukázek, které mi byly jako vedoucímu práce prezentovány je zřejmé, že student zadání diplomové práce zcela splnil. Jedinou vadou na kráse celého řešení je nefunkční vstupní část celého spektrálního analyzátoru, která však byla odhalena až během řešení a to především zásluhou studenta. Tuto chybu nebylo možné dříve identifikovat a to z toho důvodu, že samotný spektrální analyzátor nebylo možné ovládat. S nově realizovaným převodníkem, který již stabilně pracuje jak pod Windows XP tak i Windows 7 pak mohla být tato závada identifikována. Po odstranění této chyby, kterou však nikdo nemohl předem předpokládat, bude nově navržený komunikační modul spolu se spektrálním analyzátorem použit v laboratorní výuce. Po pečlivém přečtení předložené diplomové práce mohu rád konstatovat, že student zadání splnil na velmi vysoké technické úrovni a prokázal tím velmi dobré technické znalosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Zadání předložené diplomové práce bylo beze zbytku splněno. Z textu práce je zjevné, že diplomant pracoval na projektu systematicky, rozbory i výsledky jsou v práci dobře a přehledně prezentovány. Vlastní hardwarové řešení rozhraní není příliš náročné, naopak vývoj ovladačů a příprava demonstračních úloh vyžadovala větší úsilí. Především pak nutná analýza komunikačního protokolu při nedostupnosti jakéhokoli manuálu tento protokol popisujícího. Text práce je přehledný a koncepčně členěný a jeho rozsah je optimální. Z formálního hlediska se v práci vyskytují jen drobné nedostatky a překlepy, např. zkratka DSP v popisu obrázku 7.5 na straně 22. I z hlediska odbornéhého je v práci několik drobných chyb, např. nesprávný zápis rovnice (5.1) pro kontrolní součet nebo chybí odkaz na normu EMC, podle níž měla být připravena demonstrační měření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 39369