MEJZLÍK, V. Model marketingu elektronického obchodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Jiří

Neúplný obsah - volná (čistá) stránka. Cíl práce v zadání a v textu práce. Nezdůvodněný návrh Chybí rejstřík

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hejátko,, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 19803