HORÁKOVÁ, E. Analýza podnikatelského prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Breinek, Pavel

Rozsah a hloubka provedené analýzy je dle mého názoru nedostatečná. Práce trpí absencí relevantních dat (tabulky, grafy). Tato skutečnost se projevuje i v návrhové části práce, uvedená doporučení jsou příliš obecná a povrchní. 1. Popište podrobněji postavení firmy na trhu. 2. Uveďte, kde by firma mohla snižovat náklady, a jakým způsobem rozšiřovat portfolio zákazníků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E
Přínos a praktické využití návrhu E
Iniciativa a samostatnost při zpracování D
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 39499