POSPÍCHAL, M. Digitální pozemní televizní vysílání DVB-T/H a DVB-T2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Diplomová práce se zabývá srovnáním přenosových možností a charakteristik dvou současných standardů pro přenos digitální zemské televize DVB-T/H a DVB-T2. Diplomant měl za úkol provést srovnání obou standardů na základě praktických měření v laboratorních podmínkách a dále na úrovni počítačové simulace. Student se k úkolu experimentálního měření postavil velmi zodpovědně a provedl řadu měření na stávajícím přístrojovém vybavení pro DVB-T/H. Bohužel musím konstatovat, že laboratorní vybavení pro DVB-T2 nebylo v době vypracování k dispozici, což není chybou diplomanta, ale jeho vedoucího. Z toho důvodu se student pokoušel (bohužel neúspěšně) vytvořit vlastní programovou aplikaci pro přenos DVB-T2, resp. upravit dostupný model pro DVB-S2 o nové funkce. Pro simulační výsledky DVB-T2 však nakonec použil programovou aplikaci, kterou paralelně s ním tvořil jiný diplomant a pro DVB-T pak již hotovou aplikaci studenta doktorského studia. Přínosem diplomanta je tedy srovnání simulačních výsledků pro 3 různé scénáře přenosu a přenosové parametry zemské digitální televize a měření na stávajícím standardu DVB-T/H. Výsledky jsou zpracovány přehledně a jejich diskuze je dostatečná. Přes mírné výhrady ohledně chybějící vlastní programové aplikace považuji zadání za splněné a vypracování hodnotím na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
82

Posudek oponenta

Ulovec,, Karel

Ad 1. Zadání obsahuje tři části, jejichž splnění vzhledem k níže uvedeným nedostatkům hodnotím postupně 90 %, 75 % a 90 %. Ad 2. Odborná úroveň práce je většinou v pořádku. K práci mám následující připomínky. Práce obsahuje velké množství zkratek a symbolů, tak je výborné, že je k práci připojen jejich seznam. Bohužel některé symboly v seznamu chybí, navíc jsou některé užity vícekrát (v, N, K, n, k, m). Pro délku symbolu OFDM je použito Ts, delta Ts a delta ts. Odvození – vztahy (3.8) až (3.11) je nejasné. Další drobné nedostatky či nejasnosti: - Obr. 3.17 neodpovídá tab. 3.4. - Význam nerovností nad vztahy (3.13) a (3.15). - Indexy u vztahů (5.4) a (5.5). - Kap. 7.2: „Na softwarově nedefinovaný vstup se připojí libovolný generátor datových toků a pomocí programu DtGrabber se uloží TS. Ad 3. Obecně jsou výsledky měření chybovostí a simulací prezentovány srozumitelnou formou a odpovídají více či méně teoretickým předpokladům. Tam, kde je model vytvořen odpovídajícím způsobem, a zároveň proběhlo rovněž reálné měření, jsou měřené i simulované výsledky velmi blízké (rozdíly do 3 dB). Zajímavé výsledky přináší porovnání simulací systémů DVB-T vs. DVB-T2. Výsledky uvedené v kap. 8 nepovažuji za výsledky měření DVB-T / DVB-H, ale čistě za výsledky měření DVB-T. Nastavení systému DVB-H, které není v souladu s DVB-T (tak aby mohlo poukázat na vzájemné rozdíly DVB-T vs. DVB-H) nebylo měřeno. Není blíže popsáno, jak jsou vytvořeny aplikace pro simulaci systémů „DVB-T/H“ a DVB-T2, které student nevytvořil osobně. Nejsou ani uvedeny odkazy na pramen. Není tak zřejmé, jak simulace pracují a co umožňují. Student pro aplikaci pro simulaci sytému „DVB-T/H“ přiznává, že není možno zadat mód 4k a o dalších zlepšení pro systém DVB-H se nezmiňuje (MPE-FEC, hloubkové prokládání). Simulace takového nastavení DVB-H, které není v souladu s DVB-T, zřejmě není možno provádět. Nelze také zadávat do simulátoru přenosového kanálu Dopplerův profil. Výsledky simulací přenosu signálu DVB-T kanálem s Dopplerovým profilem budou zřejmě pouze přibližné. Považuji za chybu, že student model systému a šíření nedoplnil o zmíněné možnosti. Student se v měřeních a v simulacích nezabývá vlivem parametrů na přenosové rychlosti systémů, zatímco zadání požaduje zabývat se rovněž účinností a efektivitě přenosu. U kanálů uvažující opožděné repliky signálu a zároveň přímé šíření signálu jsem nenašel údaj o hodnotě Riceva faktoru. Velmi kladně hodnotím přípravu měřicí úlohy s vypracováním návodu i vzorového řešení. Před začleněním do výuky doporučuji opravit výše zmíněné nedostatky. Ad 4. Práce na 85 stranách textu a příloha o 25 stranách a seznamy obsahují mírné množství chyb či překlepů. Grafická úprava je na odpovídající úrovni. Členění kapitol je přehledné a logické. Obrázky a tabulky jsou čitelné, pokud jsou převzaté, je uvedeno z jakého pramenu. Citace i odkazy na prameny jsou provedeny korektně. Posudek vypracoval externí oponent: Ing. Karel Ulovec, Ph.D., Katedra radioelektroniky, ČVUT v Praze

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 39362