PASTYŘÍK, J. Financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedorová, Anna

Otázky k obhajobě práce: 1) jaké závěry pro financování investice vyplynuly ze situace v družstvu, zjištěné z účetních výkazů? 2) vysvětlete formulaci o rezervních fondech, uvedenou na str. 16 : " pokud je podnik nemusí použít na financování předem určených potřeb, mohou být dočasně do určité míry využity jako interní zdroj financování rozvoje".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části E
Přínos a praktické využití návrhu E
Iniciativa a samostatnost při zpracování E
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání E
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) E
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Holeček, Libor

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 49263