PREDAJŇA, M. Lokalizátor interferencí pro kmitočtová pásma EGSM a UMTS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanus, Stanislav

Zadání práce poskytla společnost T-Mobile CZ, která se také podílela finančně na praktické realizaci navrženého zařízení. Student přistoupil k řešení projektu s velkým zájmem. Jeho aktivita během řešení celého projektu byla příkladná. Pravidlelně docházel na konzultace k vedoucímu práce i konzultantovi do firmy T-Mobile CZ. Výsledkem jeho práce je nejen návrh, ale i realizace zařízení pro lokalizaci zdroje rušení v daných kmitočtových pásmech. Společnost T-Mobile CZ ocenila především zpracování softwarového nástroje, který je přehledný a umožňuje operátorovi použití důležitých funkcí, především při nastavování spektrální analýzy. Ocenit je nutné i realizaci konstrukční části zařízení, kterou student prováděl sám bez cizí pomoci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Splnění zadání A 48/50
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Nováček, Zdeněk

Práce řeší značný rozsah problémů a vede k funkčně ověřenému systému pasivní lokalizace zdroje záření s možností přímého provozního využití. Volba metody rotující antény je správná, pro zpřesnění směru maxima příjmu však zřejmě není využito zpracování měřených dat. Rovněž ověření správnosti výsledků jediným měřením v blízkém okolí zdroje (BTS) nedává úplnou představu o chování navrženého systému v jiných situacích. Ocenit je však třeba zvládnutí široké problematiky, pečlivé zpracování, možnost interaktivních zásahů do zpracování dat a prezentace výsledků, uživatelský popis i technické podklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 39364