KRATOCHVÍL, M. Analýza soudobých možností úvěrování fyzických osob v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl práce je značně nepřesný a ne zcela konkrétní. Parciální cíle jsou vymezeny dobře až na to, že třetí parciální cíl měl být zřejmě asi globálním cílem práce. Nicméně konstatuji, že ani parciální cíle nejsou jasně vymezeny v obsahu. Metodologii hodnotím jako vyhovující. Práci považuji za standardní, analytickou část za vyhovující a způsob řešení za možný. K některým výsledkům (především k RPSN u nebankovních institucí) však mám značnou nedůvěru. Otázky: 1/ Jaký je rozdíl mezi "úvěrem" a "půjčkou" v transparentnosti jejich podmínek z pohledu klienta? 2/ Jak jste přišel (na straně 57) k RPSN u půjčky poskytované Provident Financial ve výši 63,91%? Není to náhodou RPSN definované "od této hodnoty výše"?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části D Závěry jsou značně subjektivní. Chybí souhrnné vyhodnocení dle předem přesně stanovených kritérií.
Přínos a praktické využití návrhu D
Iniciativa a samostatnost při zpracování C
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 E Údaje v použité literatuře nejsou úplné, chybí nakladatel a číslo a místo vydání. V použité literatuře nejsou uvedeny všechny tituly uvedené v zadání.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání D Hodnocení (D) souvisí s nepřesným vymezením globálního cíle práce a s nezapracováním parciálních cílů do "obsahu" což "částečně zpochybňuje" dosažené výsledky z hlediska jejich obsahu a způsobu formulace.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Název teoretické části měl být konkrétnější.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kratochvíl, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 52609