KUPAROWITZ, T. Robotický fotbal v RDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Student Tomáš Kuparowitz pracoval ve čtyřčlenné skupině, která v rámci semestrální práce vytvořila přehled robotických simulátorů a po dohodě s vedoucím zaměřila své úsilí na rozchození simulátoru Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS). V této fázi se studenti společně potýkali zejména s nedostatečnou dokumentací (systém je relativně nový). Tomáš Kuparowitz měl velké rezervy jak s prací v týmu, tak v komunikaci s vedoucím. Při řešení vlastního zadání bakalářské práce pracoval samostatně bez konzultací, což se nakonec projevilo ve vlastním řešení. Zadáním byla implementace metody vektorových polí na plánování trajektorie robotického fotbalisty do MRDS. Navzdory dostačující literární rešerši uvedené v bakalářské práci se však student bez konzultací rozhodl vytvořit vlastní metodu, která je zbytečně složitější a jejíž funkčnost není uspokojivá. Studentova schopnost pracovat samostatně je bohužel spojena s nezájmem o komunikaci, sdílení informací a zkušeností a také s ověřováním si správnosti vlastního postupu. Pokud student toto změní, jeho nadprůměrná inteligence bude využita mnohem efektivněji. Navrhuji hodnocení C/70 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 37/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 5/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Florián, Tomáš

Práce je rozdělena do šesti kapitol, které na sebe logicky navazují. V práci se student nejprve zabývá podrobným rozborem dostupných robotických simulátorů, jejich výhodami a nevýhodami. Další část je věnována problematice vektorových polí, otestování navrhovaného pole v programu MATLAB a implementace v RDS. Práce je pěkně a přehledně zpracována, popis vývojového prostředí (RDS) je dostatečně podrobný a přitom srozumitelný. Student v dostatečné míře cituje použitou literaturu. Práce obsahuje několik překlepů. Student by se měl zamyslet nad skloňováním slova robot (robot je neživotný), dalším nedostatkem je špatně uváděný název mateřského ústavu (str. 16 – Je vyvíjeno Ústavem Automatizace a Měřící Techniky při VUT v Brně). Dalším prohřeškem je absence videa, které by navržený algoritmus demonstrovalo bez nutnosti instalovat RDS a spouštět projekt. Zadání práce bylo splněno. Podle dostupných informací je práce původní. Student projevil bakalářské schopnosti a doporučuji ji k obhajobě, navrhuji hodnocení B/88 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 39718