RÉBL, M. Algoritmy zpracování obrazu v osmibitových procesorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Diplomová práce se věnuje získání a zpracování dat z malé digitální kamery v mikrokontroléru. Díky omezeným prostředkům se jedná o poměrně složitý úkol. První část práce popisuje jednotlivé možnosti jak kontroléru tak kamery. Student strávil dost velkou část času při rozcházení vlastního získávání dat a při nastavení parametrů systému tak, aby perioda snímání obrazu byla v použitelných mezích. Pro vlastní testování algoritmů vyhledávání objektu v získaném obraze tak nezbylo tolik času. Pro celkové řešení nebylo požadováno vytvoření konkrétního hw, ale spíše byl očekáván sw na úrovni obecnějších knihoven. Základní koncept je nakonec funkční, ale dokumentace sw části je velmi slabá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 30/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) E 10/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Fajmon, Petr

Diplomová práce studenta Miroslava Rébla se týká algoritmů zpracování obrazu z jednoduché kamery 8-bitovým procesorem řady Atmel AVR. První dvě krátké teoretické kapitoly popisují architekturu procesoru Atmel ATmega128, komunikační I2C sběrnici a digitální kamerový modul C3088. Ve zbývajících dvou kapitolách je popsána vlastní realizace ukázkové aplikace a vyhodnocení dosažených výsledků včetně fotografií nasnímaných a zpracovaných obrazů. Zbývající část textu diplomové práce zaujímají přílohy s hardwarovou realizací (schémata zapojení, seznam použitých komponent a několik fotografií výsledné realizace). Práce na DP v sobě zahrnovala propojení potřebných komponent (kamery, mikroprocesoru, převodníku RS232/USB a servomotorů) na kontaktním nepájivém poli, programování v jazyce C a práci v prostředí Matlab. Připomínky k práci: 1. Doporučení dát větší důraz na zpracovanou dokumentaci, ve které je několik pravopisných chyb, překlepů a ostatních formálních i drobných odborných chyb. Je vhodné při psaní dokumentace použít vestavěný slovník a kontrolu gramatiky, pro jednoduché odhalení jazykových nesrovnalostí. Rovněž používání slangových výrazů nepůsobí v práci odborně. V teoretických i praktických kapitolách jsou místy nesouvislé věty a často svým významem na sebe nenavazují. 2. Nebyly dodrženy základní pravidla pro psaní aplikace v jazyce C. Zdrojové kódy aplikace pro Atmega128 nejsou příliš logicky strukturovány, jsou nepřehledné a chybí podrobnější komentování. Rovněž je vhodné komentáře a názvy proměných psát v anglickém jazyce (tak jako je to použito u názvu funkcí). Číselné hodnoty použité v aplikaci je vhodné nahradit makrem s výstižným názvem. 3. Zadání diplomové práce nebylo zplněno v celém rozsahu. Zcela chybí analýza, otestování a vyhodnocení možnosti algoritmů zpracování obrazu z pohledu rychlosti, složitosti a implementace na platformě Atmel AVR, tak jak to zadání vyžaduje. 4. Rozsah celé práce je nedostatečný. Samotný text teoretické i praktické části zabírá pouze 32 stran bez povinných úvodních částí a příloh. 5. Praktická část diplomové práce byla realizována na nepájivém kontaktním poli. Pro semestrální projekt by tato metoda byla vyhovující, ovšem u závěrečné diplomové práce by měla obsahovat kompletní návrh desky plošných spojů, včetně její realizace. 6. Chybí podrobnější popis použitých softwarových vývojových nástrojů a ladících prostředků. Bohužel je třeba konstatovat, že autor odvedl průměrnou práci v rámci svých možností. Jak sám diplomant v závěru přiznává, z časového hlediska si nerozvrhnul práci dostatečně a nedokončil plně svůj záměr. Oceňuji, že diplomant a dotáhnul do funkčního konce praktickou ukázkovou aplikaci. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě s celkovým počtem 51 bodů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce E 25/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 39366