ŘÍHA, J. Systémy pro synchronizaci souborů a adresářů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pfeifer, Václav

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Lattenberg, Ivo

Bakalářská práce s počtem 32 stran patří po rozsahové stránce k těm kratším. Po formální stránce je až na pár drobností v pořádku s malým množstvím gramatických chyb a překlepů (v číslování odkazů vypadl odkaz č. [9]). V textu nebyly uvedeny některé odkazy na literaturu, která byla uvedena v seznamu použité literatury (např. [2], [6], [12], [13], [14], [16], [18], [19]). Zadání bylo splněno jen částečně. Práce se zabývá pouze zmapováním současného stavu v oblasti synchronizací. Z teoretické části zde chybí zmínka o "Offline složkách", které umožňují také synchronizaci a jsou součástí Windows. Postrádám však alespoň náznaky návrhu či realizace vlastního synchronizačního systému. Jediné co autor udělal je dávkový soubor, který spouští s vhodnými parametry existující synchronizační program třetí strany. Student ukázal schopnost práce s literaturou - bylo citováno celkem 19 publikací, i když ne na všechny bylo odkázáno v textu. Přes výše uvedené připomínky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 14144