ELTAHIR AHMADON, A. Laboratoř kvality služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Polívka, Michal

Pan Ahmed Eltahir Ahmadon při práci na svém projektu projevoval upřímnou snahu o vyřešení zadaných úkolů. Byť není čeština mateřským jazykem pana Eltahir, volil ji jako jazyk své práce, ačkoli mu byla nabízena možnost psát projekt v angličtině nebo jiném jazyce. Některé jazykové nepřesnosti lze proto tolerovat. Po formální stránce projekt obsahuje několik, ne však zásadních, typografických chyb – zejména jsou často ponechávány předložky a spojky na konci řádku, chybný křížový odkaz (str. 30)… Pan Ahmed Eltahir Ahmadon v průběhu semestru pracoval nestále, práci dokončoval pod časovým tlakem. Po obsahové stránce je v teoretické části projektu mnoho nepřesností. Jako zcela nevhodné se jeví vkládat do projektu snímky obrazovek k prezentaci změřených výsledků. Vložené grafy nemají popsané osy. Při čtení projektu je nápadné střídání bezchybného jazyka s jazykem obsahujícím chyby. Pan Eltahir ve svém projektu přejímá souvislé odstavce textu bez označení citace a uvedení zdroje – mj. str. 2 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI), 20-21 (http://access.feld.cvut.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2007030002), 24-25 (http://www.kiv.zcu.cz/~ledvina/vyuka/PSI/lekce/QOS_text.pdf) atd. Zejména proto navrhuji hodnocení F/33 b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání E 25/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 8/20
Formální zpracování práce 0/20
Využití literatury 0/10
Navrhovaná známka
F
Body
33

Posudek oponenta

Kolka, Zdeněk

Úkolem bakalářské práce bylo sestavit úlohu pro tetování VoIP komunikace v prostředí WAN. Navržené řešení je založeno na virtuálním počítači s emulátorem WANem. Konfigurace software je popsána na šesti stránkách. Pak následuje vlastní měření, kde student prezentuje jiter přijímaných dat pro různé typy kodeků. Z výsledku vyvozuje závěr pro nutnou šířku pásma v desítkách Mb/s pro přenos hlasové služby, co svědčí o naprosté neznalosti síťové komunikace. Grafy v příloze jsou uvedeny bez vysvětlení a proto je nelze hodnotit. Poslechové testy nebyly provedeny. Odhlédneme-li od potíží s češtinou, tak z formálního hlediska je největším problémem okopírování celých bloků textu i obrázků ze zdrojů na Internetu: str. 20-21 - http://homel.vsb.cz/~voz29/files/voz_71.pdf, str. 24-25 - http://www.kiv.zcu.cz/~ledvina/vyuka/PSI/lekce/QOS_text.pdf Z výše uvedených odborných ani formálních důvodů nemohu práci doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce 0/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse 0/20
Odborná úroveň práce F 10/50
Splnění požadavků zadání C 15/20
Navrhovaná známka
F
Body
25

eVSKP id 40758