JAKUBÍČEK, M. Návrh zabezpečení systému dálkového měření kvality dodávky elektrické energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Student pracoval hodně samostatně a málo konzultoval. Realizace se mírně liší od zadání, především postrádám optimalizaci a využití pro nízkoenergetické procesory. Kladně hodnotím dobře zpracované přílohy s popisem funkcí a instalace, ale slabě je popsaná samotná realizace v textu práce. Nevhodně je provedeno srovnání náročnosti knihoven. Formální zpracování práce je dobré. Aktivitě během řešení chyběla ale pravidelnost, a jelikož student začal konzultovat pozdě, nebylo možné již usměrnit realizaci. I přes tyto nedostatky, považuji zadání za splněné a z důvodů výše zmíněných hodnotím D/67.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Posudek oponenta

Koutný, Martin

Student měl, dle zadání, navrhnout a realizovat komunikaci s veřejným klíčem se zaměřením na jeho ustanovení. Toto měl student realizovat bez využití základních dostupných knihoven pro práci s těmito algoritmy a práci s velkými čísly. Nutno dodat poznámku, že zadání je pro bakalářskou práci mírně naddimenzované. Bez ohledu na to se však student o nic, co je v zadání, nepokusil. Postrádám elementární pokus o realizaci jakéhokoli algoritmu bez využití knihoven. V práci nacházím pouze testování knihoven, které podporují práci s velkými čísly (přesto, že přímo v zadání je psáno, že se používat nemají). Po bližším prostudování kódu bylo zjištěno, že student de-facto přepsal již existující příklady uvedené v knihovnách. Celá práce spočívá v realizaci třech způsobů ustanovení klíče pomocí algoritmu DH s využitím zmiňovaných knihoven. Mám-li to shrnout do pracovního času, výsledkem jsou tři příklady, které je možné realizovat, díky knihovnám, za pár desítek minut. Vzhledem k tomu, že se v práci těžko hledá přínos shodující se alespoň trochu se zadáním, musím práci ohodnotit jako nevyhovující. Pokud student při obhajobě dokáže, že došlo ke změně zadání a výsledek práce je tedy ve shodě, navrhuji upravit hodnocení dle naplnění tohoto zadání.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 66574