POLÁCH, M. Dálkové bezdrátové ovládání s kódovaným přenosem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Szabó, Zoltán

Cílem bakalářské práce byl návrh dálkové bezdrátové ovládání s kódovaným přenosem. Student k řešení zadání zpočátku přistupoval poměrně pasivně. Na řešení bakalářské práce pracoval až tak samostatně, že na konzultacích se vůbec neukázal. Při řešení práce ke vzniku nezbytného softwarového vybavení nedošlo a předveden byl pouze navržená a osazená redukce mezi vývojovým kitem a RF modulem. Zpracování problematiky je hrubé, povrchní. Vlastní přínos lze možná spatřit na posledních 2 stranách BP. Student vysoce podcenil obtížnost zadání což je zřejmé i z odevzdaného dokumentu. Výsledek nesplňuje zadání a tím práci nedoporučují k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Posudek oponenta

Hanák, Pavel

Student Matěj Polách měl v své bakalářské práci navrhnout, realizovat a otestovat jednoduchý bezdrátový systém pro potvrzované zasílání povelů. Přestože se rozhodl usnadnit si tento úkol pomocí komerčně dostupných RF modulů, jím navržené řešení nebylo funkční. Student se přitom zřejmě ani nepokusil zjistit, proč tomu tak bylo, protože v práci tento stav nijak nekomentuje. Kromě toho není z textu jasné, jestli potvrzovanou komunikaci realizují přímo tyto moduly, či zda by ji bylo třeba implementovat až na řídicích mikrokontrolérech. Protože zmíněné RF moduly student řídil z vývojových kitů Atmel, je tak vlastně jeho jediným přínosem převodník napěťových úrovní z 5 na 3,3 V, který popisuje na straně 15 a 16. Text práce má pouhých 22 stran, což však není zdaleka její jediný formální nedostatek. Závěrem musím konstatovat, že předložená práce nesplňuje ani základní požadavky kladené na bakalářské práce a proto ji nedoporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
38

eVSKP id 56787