HLAVÁČ, P. Formace olověného akumulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaculík, Sebastian

Student Pavel Hlaváč se ve své bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabýval formací olověného akumulátoru. Na základě řešení dané problematiky student zpracoval bakalářskou práci v celkovém rozsahu 27 stran, včetně seznamu použité literatury. Na odevzdané práci je na první pohled patrné, že byla psána na poslední chvíli a ve značném spěchu. Nasvědčuje tomu nejen poděkování semestrálnímu projektu na str. 4, ale i různé chyby ve formátování textu a odkazy na neexistující obrázky – viz celá 9. kapitola. Co do obsahové stránky je nutné podotknout, že i přes samotný název práce FORMACE OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU, věnoval student tomuto tématu pouze půl strany v teoretické části. V kapitole č. 9, kde se student zabývá vyhodnocením, je dokonce několik faktických chyb. Například není pravda, že proud při formaci 1. článku byl 0,3 A. Dále pak není pravda, že se článek č. 2 formoval konvenčně podobu 40 h. Student na práci pracoval samostatně a ke konzultaci výsledků došlo až těsně před odevzdáním. Proto již nebyl čas na úpravy. I přes všechny výše zmíněné nedostatky lze říci, že student zadané téma splnil. Z toho důvodu doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
E
Body
53

Posudek oponenta

Tošer, Pavel

Předložená bakalářská práce na téma Formace olověného akumulátoru byla sepsána studentem v rozsahu 27 stran včetně literatury. Teoretická část byla značně zkrácena a při pohledu na samotné zadání je naprosto tristní zmínka o formaci a pulzním nabíjení přesahující 1 stranu formátu A4, přičemž v odobrné literatuře je celá řada článků zabývající se touto oblastí výzkumu. Díky tomuto faktu a chybám v textu práce jako například chybějící slova ve větách, nepravdivých tvrzení práce nemá dostačující charakter. Navíc nebyla studentem provedena kontrola textu, kdy v práci nalezneme chyby v prohlášení a poděkování semestrálnímu projektu. Praktická část obsahuje experimenty, které byly provedeny s experimentálními elektrodami na pracovišti olověných akumulátorů. I v tomto případě postrádám potřebnou obsahovou náplň nutnou pro úplné naplnění zadání. Práci i přes veškeré nedostatky doporučuji k obhajobě, student však bezpodmínečně musí odpovědět na všechny otázky k obhajobě a musí reagovat na otázky komise bez zaváhání.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 66912