HORKÝ, S. Nízkošumový zesilovač pro pásmo UHF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kasal, Miroslav

Student měl navrhnout nízkošumový zesilovač (LNA) pro pásmo UHF a věnovat se otázce vlivu vstupních selektivních obvodů zesilovače na jeho parametry, především šumové. K řešení diplomového úkolu student přistupoval liknavě a i přes varování při obhajobě semestrální práce své úsilí nezvýšil. Velmi dlouho mu trvalo, než pronikl alespoň do základní problematiky vf zesilovačů a jejich simulace v prostředí Ansoft Designer. Na vlastní řešení zadaného úkolu mu pak zbylo málo času a realizaci s ověřením parametrů nezvládl. Bakalářská práce proto splňuje zadání jen částečně.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Baran, Ondřej

Cílem bakalářské práce bylo provedení návrhu, realizace a experimentálního ověření parametrů nízkošumového zesilovače pro pásmo UHF. První část práce je věnována teorii návrhu zesilovačů a pásmových filtrů a popsání jejich některých parametrů. Student měl uvažovat pásmový filtr na vstupu, nikoliv na výstupu zesilovače. V textu této části se vyskytuje množství nepřesných až zavádějících formulací, které ukazují, že student nejspíše danou problematiku zcela nepochopil. Druhá část práce popisuje samotný návrh zesilovače a několika typů filtrů v programu Ansoft Designer. Zesilovač byl navržen přesně podle doporučeného zapojení výrobce a student při výpočtech i při kopírování hodnot udělal několik chyb, které mají podstatný dopad na parametry i funkci zesilovače. Při návrhu filtrů není uveden jediný ani přibližný výpočet, takže podle mého názoru bylo v simulátoru postupováno stylem pokus-omyl. Po formální stránce práce obsahuje množství gramatických chyb a překlepů. Finální grafické výstupy jsou málo čitelné. Student vyřešil pouze část návrhu zesilovače s výstupním filtrem a vytvořil podklady pro výrobu desky plošného spoje. Finální realizace a měření nebyly provedeny. Student tak nesplnil uvedené zadání.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 65774