TRNOVÁ, K. Rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Diplomantka měla navrhnout a realizovat algoritmus pro podrobné rozměření vybraného cyklu klidového signálu EKG, který vychází ze známých poloh začátků a konců vlny P, komplexu QRS a konce vlny T. Mohla přitom vyjít z referenčních poloh uvedených pěti lokalit, které jsou součástí databáze reálných signálů CSE. Ve druhé části práce měla navrhnout a realizovat algoritmus pro výběr reprezentativního cyklu, jehož následné podrobné rozměření by mohlo být podkladem pro morfologickou analýzu klidového EKG. K tomuto účelu mohla vyjít z programu pro automatickou detekci poloh výše zmíněných pěti lokalit, který byl již dříve realizován na UBMI. Třebaže docházela na pravidelné konzultace, dlouho si zejména s první částí zadání nedokázala poradit. Když začala dosahovat nadějných výsledků, nezbývalo jí mnoho času k vypracování kvalitního textu. Rozměření i výběr reprezentativního cyklu nakonec realizovala na celé knihovně CSE se 125 dvanáctisvodovými signály, ale odevzdala je pouze v elektronické příloze jako tabulky v Excelu a už nestihla zapracovat solidní zhodnocení jejich úspěšnosti do textu práce. Tabulky týkající se výběru reprezentativního cyklu bohužel jsou v málo srozumitelném tvaru, tabulky s rozměřenými hodnotami byly vygenerovány v nepochopitelně objemné podobě.

Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Kateřina Trnová se ve své práci zabývala problematikou rozměření klidových signálů EKG. Text práce je v rozsahu 30 stran (bez příloh) a obsahuje seznam 14 odborných pramenů, které pro řešení práce postačují. K práci mám tyto formální výhrady. Kvalita vyjadřování je velmi kolísává. Srozumitelné pasáže jsou střídány částmi, které jsou jen obtížně pochopitelné (viz např. "V této práci ústředním tématem je tuto analýzu převést z EKG pravítka na programové zpracování."). Kolísá také používání správné gramatiky českého jazyka. V textu je řada překlepů, např. ve vývojovém diagramu na Obr. 5.1. Není jasné, co zobrazuje Tabulka 1 v kapitole 6 – Závěr. Mezi přílohami jsou zmíněny 2 excelovské tabulky v záhadném formátu. Tabulky obsahují relevantní hodnoty na prvních 13 řádcích a zbytek buněk na dalších 65.000 řádcích je vyplněn textem "#NENÍ_K_DISPOZICI". Na str. 28 je zmíněn signál MO_001_12.mat, který není specifikován a příslušný soubor není vložen do informačního systému. Vlastní program se nepodařilo spustit. V poznámce matlabovské funkce je uveden příklad použití ve tvaru "rozměření(20,x,12)", přičemž není zřejmé co je "x". Po poradě s vedoucím práce bylo "x" identifikováno jako signál, který je nutné načíst před spuštěním funkce rozměření. Nicméně není specifikováno, v jakém formátu má být soubor a v jakém tvaru má být signál (jeden svod, více svodů). Domnívám se, že nebyl zcela splněn bod 2) zadání (navrhněte a realizujte algoritmus podrobného rozměření vybraného cyklu signálu EKG). Algoritmus je popsán blokovými schématy, nicméně způsob provedení jednotlivých bloků popsán není. Bloková schémata jsou navíc mírně zmatená (např. po načtení signálu a jeho pořadového čísla následuje zpracování databáze signálů). Bod 5) zadání nebyl splněn, neboť algoritmus byl sice ověřen na celé knihovně CSE, nicméně výsledky nejsou v práci uvedeny ani diskutovány. Práci nelze doporučit k obhajobě bez přepracování a důkladné jazykové korektury.

Navrhovaná známka
F
Body
40

eVSKP id 65440