ŠÍDLOVÁ, L. Vývoj bezdrátové bachorové sondy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Diplomová práce řeší zajímavý problém přenosu dat z kravského žaludku. Hodnotný je rozbor současných řešení a odkazy na existující komerční řešení ale i na výzkumné projekty zabývající se stejným problémem. Poměrně velká část práce se zabývá návrhem a zkoušením vhodných antén. Vše je testováno s integrovaným obvodem zajištujícím správnou modulaci. Při finálním řešení, které místo integrovaného obvodu používá mikrokontroler, se však vyskytlo několik problémů, které byly kvůli časové tísni vyřešeny jen částečně. Přesto se studentka věnovala řešení průběžně, snad jen s přehnaným optimizmem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 35/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 14/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Matěj, Zdeněk

Autorka splnila zadání s výhradami. V rámci práce chybí finální realizace sondy. Práce je však zpracována velice dobře. Po odborné stránce se mi práce zdá vcelku zdařilá. Jisté výhrady bych měl jen k realizaci desky tištěného spoje a zmíněného problému s programováním procesoru. Dosažené výsledky odpovídají diplomové práci a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 39377