BAČÍKOVÁ, L. Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Jedná se o práci, která formálně splňuje standardy kladené na DP. Obsah práce pokrývá základní poznatky z problematiky bydlení. Konkrétní návrhy jsou poněkud zjednodušené a omezené, není požit variantní přístup. Otázky: Co je konkrétním výstupem Vaší práce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C Jen částečně je navrhnut postup rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením.
Přínos a praktické využití návrhu C Přínos práce je omezený a to vzhledem ke konkretní potřebě klienta, a vzhledem k neúplné uvedené/navržené metodice, která má napomoci pro rozhodování mezi vlastnickým a nájemním bydlením.
Iniciativa a samostatnost při zpracování B Diplomantka pravidleně konzultovala a přicházela s vlastními návrhy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C Domnívám se, že jen částečně byl splněn cíl práce, tj. navržení postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením.
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) C Získané poznatky jsou obecnějšího zaměření, částečně jsou uspořádány, avšak nenavazují na sebe, tak aby podporovaly naplnění hlavního cíle.
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) C Studentka částečně prokázala schopnost kriticky analyzovat a interpretovat informace a fakta v duchu ekonomické teorie.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Blažíčková, Věra

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 52640