TÁRNOK, G. Aerodynamická interakce dvou vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vančura, Jan

Zadáním studenta bylo provést analýzu aerodynamické interakce dvou vozidel jedoucích za sebou. Práce je celkově krátká, některé kapitoly obsahují pouze obrázky. Teoretická část je zpracována dobře. Praktická část je dosti nepřehledná, chybí názorné zhodnocení výsledků. Horší kvalita je dle mého názoru do jisté míry způsobena jazykovou bariérou studenta. Nicméně student projevil snahu a hlavní cíle naplnil, proto hodnotím práci dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Beran, Martin

Práce je zaměřena na výpočet aerodynamické interakce vozidel. Diplomant k řešení používá adekvátní metody, výsledky práce jsou však znehodnoceny chaotickým popisem postupu. Celkově mi vadí krátký rozsah, některé kapitoly dokonce neobsahují text. Po stylistické i gramatické stránce je práce velmi špatná, což lze přisoudit cizí národnosti studenta - proto tuto část nehodnotím. Logické uspořádání je dobré pouze v teoretické části, v praktické není jasné uspořádání vozidel v jednotlivých úlohách. Ačkoliv je práce krátká, těžko se v ní orientuje. Hlavní cíle byly dle mého názoru částečně naplněny (viz. kapitola 4.3.1), avšak vyvození závěrů by mělo být rozsáhlejší. Vzhledem k tomu, že diplomant dospěl k výsledkům výpočtu, hodnotím práci dostatečně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 29125