POKORA, Z. Využití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kahle, Vladislav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce B
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čáslavský, Josef

Předložení diplomová práce je zaměřena na zajímavou problematiku využití fluorimetrie pro detekci stopovačů proudění podzemních vod. Práce o rozsahu 61 stran textu je doplněna seznamem použitých zdrojů čítajícím 11 položek (z toho 3 odkazy na internetové stránky), dále seznamem použitých zkratek a symbolů a 2 přílohami. Při zhodnocení formální stránky je bohužel nutní zkonstatovat, že diplomant byl zřejmě zaujat jinými aktivitami a na tuto práci mu nezbývalo času. Tudíž že existuje něco jako instrukce pro sestavování vysokoškolských kvalifikačních prací mu zřejmě uniklo, takže ani čísla stránek nebyl schopen umístit v souladu s touto instrukcí vpravo dole - jsou na středu stránky. A zaplať pámbu za ně, protože v obsahu jsou sice názvy kapitol, ale na doplnění čísel stránek už zřejmě diplomantovi nezbývalo sil. Formálních prohřešků je v práci neskonale. Na str. 4 student nebyl schopen dodržet ani předepsaný font a formát u Prohlášení, poděkování pak v práci není uvedeno. Formátování nadpisů si student udělal podle svého, mezery za interpunkčním znaménkem klade rovněž dle svého uvážení. Na str. 8 titulek k obrázku poněkud sklouzl a je nalepený na následující text, ale vše je ještě čitelné, i když slůvko "Obr." Je na pravém okraji řádku a číslo 2.2.1. je na počátku řádku následujícího. Tento jev se v práci opakuje - např. hned na následující stránce, kde už se diplomant ani neobtěžoval uvést číslo obrázku. Na str. 10 pak zase fotografie poněkud ujela směrem doleva, takže je umístěna přes graf, který je tímto nečitelný a v místě zamýšleného umístění fotografie zeje díra. Číslo obrázku fotografie má, překrytý graf má sice popisku, ale bez čísla. Na str. 14 se opět studentovi nepodařilo v horní části stránky dodržet předepsané řádkování, ale alespoň je tento kousek textu zarovnán do bloku, což v celé práci není. Indexy a exponenty jsou v textu psány většinou v řádku (např. strana 19 a další), adsorpce je podle adepta na inženýrský titul "monovrstvá" (str. 19, 20 a další), ve vzorci Langmuirovy izotermy na str. 20 je za rovnítkem nepochopitelně středník (mimochodem, nejedná se o Langmuirovu rovnici, jak tvrdí diplomant, ale o vzorec Langmuirova izotermy). Číslování rovnic v této části chybí, ale na str. 26 je, a to vlevo před rovnicí, a na str. 53 je pak zase jiný formát číslování rovnic. S formátováním a číslováním tabulek si také student těžkou hlavu nedělal; tabulka na str. 32 a následující je sice nepřehledná a je docela záhadou, co obsahuje, ale alespoň jsou čísla na jednom řádku. To v tabulkách na str. 1 (opět bez čísla) už není. V příloze pak jsou uvedeny 2 fotografie, na kterých v podstatě není nic vidět (zřejmě byly původně barevné). Celkově působí tato práce - nelze to napsat jinak - neuvěřitelně odfláknutým dojmem. Co se týče odborné úrovně - s provedením literární rešerše si zřejmě diplomant také nedělal těžkou hlavu. V chudobném seznamu literárních zdrojů je na téma využití fluoreskujících látek jako stopovačů proudění podzemních vod snad jediný odkaz z odborného časopisu, a to z roku 1998. Druhý je nějaká nepublikovaná zpráva CHKO a třetí je diplomová práce z PřF MU. Přitom při zadání vyhledávací fráze "fluorescein and tracer and water" se na Webu of Science objeví 66 citací z období 1992 - 2008. Rovněž odborný závěr, že pomocí Automatického kapilárního záznamníku lze do dlouhé kapiláry po několik dní nasávat vodu konstantní rychlostí (str. 60) se mi jeví pochybný. Rychlost nasávání závisí na délce sloupce kapaliny v kapiláře, a to velmi podstatně. Je pravdou, že citelně závisí i na vlastnostech vnitřního povrchu kapiláry, tyto však nejsou v práci zmíněny. Nadto z popisu na str. 51 a 52 není zřejmé, co je vlastně ve vialce - pojem "konzervovaný atmosférický tlak v podtlakové vialce" není. Kapilára byla navinuta na cívku z "pěnového PP" (str. 51) - co to je za materiál? Při celkovém zhodnocení předložené diplomové práce konstatuji, že toto dílo je nedůstojné absolventa vysoké školy; svou úrovní by bylo vhodné tak do soutěže Středoškolské odborné činnosti a pečlivostí zpracování by se nehodilo ani tam. Proto hodnotím tuto práci stupněm F.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce E
Kvalita zpracování výsledků F
Interpretace výsledků, jejich diskuse F
Využití literatury a její citace F
Úroveň jazykového zpracování E
Formální úroveň práce – celkový dojem F
Závěry práce a jejich formulace E
Navrhovaná známka
F

Otázky

eVSKP id 192