MIKULA, H. Fázový diagram chladiva LiF-NaF-KF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Matal, Oldřich

Téma diplomové práce bylo formulováno vedoucím diplomové práce a přijato nynějším diplomantem před několika lety. V té době také požádal p. Mikula o jednu či dvě konzultace, další nebyly vyžádány. Celá práce se dostala do rukou vedoucího práce až před několika dny a to z FSI VUT se žádostí o vypracování posudku vedoucího diplomové práce. Celkový dojem z práce je velmi smíšený. Autor vychází v podstatě z dizertační práce pana Ing. V. Dvořáka, PhD., kterou cituje neúplně a ledabyle. To se týká i dalších citací. Text je zpracován povrchně s častými formálními i faktickými chybami. Návrh experimentálního zařízení přejímá diplomant v podstatě z práce Ing. V. Dvořáka, PhD. Vlastní přínos diplomanta je velmi malý.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

eVSKP id 26300