BITTNER, I. Rekuperace energie u HPV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Student pracoval na řešení své diplomové práce zcela samostatně, po převzetí zadání na konzultace nechodil, objevil se až těsně před odevzdáním diplomové práce, kdy už nebyla možnost věci zásadně změnit. Diplomová práce této skutečnosti odpovídá, má velmi nízkou úroveň, bez vlastního přínosu s velkým množstvím věcných i formálních nedostatků. Lépe lze hodnotit pouze studentovu samostatnost, která ovšem v tomto případě nebyla zřejmě na místě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Student Ivo Bittner předložil diplomovou práci věnovanou komplexnímu studiu silničních vozidel poháněných lidskou silou s cílem vytvořit ideový návrh rekuperace energie mařené při brzdění vozidla. Práce obsahuje celkem 48 stran textu a jako přílohu CD s elektronickou podobou práce. V úvodních kapitolách diplomové práce přináší diplomant řadu velmi zajímavých informací z oblasti historie kola, historie, rozdělení jízdních kol a vývojových trendů v konstrukci HPV. Zmiňuje se o elektrokolech. Dále se věnuje stavbě silnic a cyklostezek. Teprve v polovině rozsahu své stručné diplomové práce se začíná velmi povrchně věnovat cílovému tématu – rekuperaci. Úroveň diplomové práce diplomanta Ivo Bittnera je velmi nízká. Má téměř výhradně kompilační charakter, který je tolerován u bakalářských prací, nikoli u prací magisterských. Navíc je zatížená jak po odborné tak po formální stránce řadou závažných nedostatků. I přes svoje uvedené subjektivní hodnocení doporučuji diplomovou práci Ivo Bittnera k obhajobě, aby měl možnost prezentovat svoje stanoviska a výsledky před komisi pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia, která má možnost detailněji a objektivněji porovnat úroveň jeho práce s větším množstvím prací ostatních diplomantů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Vlastní přínos a originalita F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 38249