TYC, T. Analýza výrobního systému a návrhy zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartošek, Vladimír

Autor bakalařské práce zpracoval náročný úkol analýzy výrobního systému společnosti ABB s. r. o., která identifikovala úzká místa výrobního procesu. K celkově kladnému hodnocení práce brání základní formální chyby v úpravě bakalářské práce, kterým se autor nedokazal vyvarovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pojer, Štěpán

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54592