HOTAŘ, J. Vliv řízeného naplynění hliníkových slitin na strukturu a vlastnosti odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Práce je zaměřená ověření praktického efektu řízeného naplyňování hliníkových slitin na sklon ke vzniku staženin. Byla prováděna v provozních podmínkách ve slévárně Aluminiumgroup ve Sloupě, vyhodnocení částečně na VUT. Postup experimentů byl konzultován rovněž s dodavatelskou firmou Šebesta, distributorem přípravků pro metalurgii hliníkových slitin. Diplomant provedl řadu experimentálních zkoušek a jejich vyhodnocení různými metodami. Pracoval zodpovědně, samostatně a cílevědomně. Zvládl řadu různých poloprovozních i laboratobních zkušebních technik. Rozsah zkoušek je limitován jednak polohou slévárny mimo Brno, jednak časovým omezením, které je dáno nedostatečným časovým prostorem pro práce tohoto charakteru a není způsoben diplomantem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlaváček, Pavel

Diplomová práce je zaměřena na praktické ověření možnosti pozitivně ovlivnit strukturu a vlastnosti odlitků ze slitin AlS10Mg a AlSi8Cu3 pomocí řízeného naplyněmí a aplikací nukleačních zárodků pro tvorbu bublin. Toto téma je ve slévárnách často diskutováno a provádí se řada zkoušek s více či méně relevantními závěry. Záměrem práce je přispět k tomuto tématu provedením exaktních zkoušek struktur a mechanických vlastností materiálů v závislosti na provedené metalurgické úpravě taveniny. V teoretické části se autor věnuje vlastnostem hlliníkových slitim, rozpustnosti plynů v tavenině a mechanismu tvorby bublin. V praktické části pak autor provedl řadu zkoušek a prokázal zvládnutí technik od přípravy vzorků k vyhodnocení hustoty, DI, objemu staženiny (Tatur), makro a mikrostruktury a mechanických vlastností materiálu. Z výsledků zkoušek pak autor vyvozuje odpovídající závěry. Získané závěry jsou přínosem pro slévárenskou praxi, i když nejsou ve všech bodech jednoznačné. Nejistota v hodnocení některých parametrů je dána omezeným počtem provedených zkoušek v rámci požadovaného rozsahu diplomové práce a nelze ji autorovi vyčítat. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49969