GOTTWALD, T. Pojiva pro elektrody superkondenzátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlaříková, Marie

Pan Gottwald zpracoval bakalářskou práci s názvem " Pojiva pro elektrody superkondenzátorů". V teoretické části práce se zabývá různými možnými polymerními látkami, které by bylo teoreticky možné využít jako pojiv pro elektrody superkondenzátorů. V praktické části jsou provedena poměrně rozsáhlá měření na zhotovených elektrodách. Výsledky jsou přehledně zpracovány. Práce má dobrou grafickou úroveň. Pan Gottwakd pracoval velmi sktivně a iniciativně. Práce pana Gottwalda přesahuje úroveň běžnou pro bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Dvořák, Petr

Předkládaná bakalářská práce se zabývá pojivy uhlíkového elektrodového materiálu pro superkondenzátory. Zkoumanými pojivy byly polytetrafluorethylen a dvě formy polyanilinu. Polyanilin je jako pojivo elektrodového materiálu zajímavý svojí vodivostí a pseudokapacitním chováním, díky kterému bylo při 0,5 V dosaženo kapacit kolem 160 F/g. Práce je zpracována velmi přehledně a systematicky (přehledné tabulky, grafické závislosti). Je patrné, že pan Gottwald se seznámil s teorií a přípravou polyanilinu a elektrodových hmot pro superkondenzátory a získal velmi dobré znalosti v tomto oboru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 10859