DEMJANICS, F. Termostat pro měření pasivních součástek řízený AVR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Roubal, Zdeněk

Úkolem diplomanta bylo vytvořit termostat pro měření vlastností pasivních elektronických součástek s využitím ve výuce. Diplomant vybral vhodné teplotní čidlo PT100 a navrhl k němu přesný převodník odpor/napětí. Teplotních čidel PT100 je možno použít více s možností snímání teploty přímo na měřené součástce. Celková koncepce analogové desky je řešena po stránce návrhu kvalitně. Z úvodní rešerše vyráběných teplotních komor zvolil dostačující teplotní rozsah termostatu. Dále navrhl desku řídící jednotky, která umožňuje komunikaci s uživatelem a reguluje Peltierovy články. Sám navrhl teplotní komoru a sestavil ji. Na sestrojené teplotní komoře proměřil teplotní závislosti několika typických pasivních součástek. Student během studia aktivně využíval konzultace a plně se věnoval závěrečné práci. Práce obsahuje po formální stránce chyby a překlepy, fotografie by mohly být ve vyšší kvalitě. Na druhou stranu diplomant prokázal velmi dobrou experimentální zručnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 42/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Koňas, Petr

Práce zahrnuje velmi nekvalitní překlad cizojazyčných zdrojů (zejména katalogových údajů). Informace, že teplo přechází u Peltiérova článku ze studené na teplou stranu, by se v diplomové práci určitě objevit neměla (kap. 3.5, str. 11). Řada formulací je velmi nešťastná (např.: …šíří parazitní teplotní výkon…). Jakkoliv jsou některé překlepy úsměvné, jejich množství je nadměrné. Student řeší standardní úlohu, u které metody, jednotlivé postupy i principy řešení jsou dobře známé. Přínos lze spatřovat zejména v návrhu a sestavení nízkonákladového zařízení. Bohužel je zcela opomíjena problematika stanovení přesnosti a především stability vytvořeného zařízení. Zajímavou částí by jistě bylo i srovnání s komerčně vyráběnými konstrukcemi tohoto typu. Popis řídícího algoritmu vloženého do mikrokontroléru, jeho vlastní programová podoba v práci zcela chybí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce F 20/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 11/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
51

Otázky

eVSKP id 39307