GRULICHOVÁ, H. Extrakce vybraných flavonoidů bezu černého pro potravinářské účely [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalcová, Milena

Diplomantka Bc. Hana Grulichová navazovala diplomovou prací na téma své práce bakalářské. Věnovala se aplikaci nových extrakčních technik PSE a PHWE na extrakce biologicky aktivních látek - flavonoidů kvercetinu a rutinu. Zejména rutin touto technikou extrahovaný z listů a větví bezu černého by mohl být v budoucnu využit pro výrobu potravinových doplňků. V teoretické části práce shrnula absolventka všechny informace potřebné k pochopení studované problematiky. Charakterizovala rostlinnou matrici - bez černý i vlastnosti a použití obou studovaných flavonoidů. Popsala obě použité extrakční techniky a podala přehled separačních postupů používaných ke stanovení rutinu a kvercetinu kapalinovou chromatografií. Při práci s literaturou se vyskytly drobné nesrovnalosti zřejmě způsobené o něco menší zběhlostí v angličtině. Silnou stránkou absolventky byla naopak experimentální práce v laboratoři a práce s přístrojovým vybavením. Pečlivě a s přehledem plánovala a organizovala jednotlivé experimenty. Při řešení vzniklých potíží experimentálního rázu aktivně navrhovala jejich řešení, případně si řešení analogicky odvodila na základě dohledané literatury. Dílčí neshody s pracovní teorií dokázala vždy vysvětlit a rychle navrhnou řešení. Z její činnosti bylo vždy patrné, že o studované problematice přemýšlí a bere ji za svou. Do budoucna je potřeba zaměřit se ještě na jazykovou a formulační stránku odborné práce tak, aby byla zcela ekvivalentní stránce experimentální. Spolupráci s absolventkou Bc. Hanou Grulichovou považuji za velmi přínosnou. Její diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Předložená diplomová práce se skládá ze dvou, úrovní velmi odlišných částí. Poměrně velmi pěkně jsou napsány kapitoly "Experimentální část" a "Výsledky a diskuse". Vážnější připomínku mám pouze k zařazení vzorků do kapitoly "Chemikálie". Naproti tomu podprůměrně jsou napsány kapitoly "Souhrn", "Závěr" a "Teoretická část" po s. 20. Cíl práce je formulován v souhrnu, úvodu, na začátku experimentální části a v závěru - ale pokaždé jinak, takže si čtenář není jistý, co bylo vůbec cílem práce. Anglická verze souhrnu je zatížena takovým množstvím chyb, že by bylo nejlépe ji celou přepracovat. Autorka v celé práci používá chybně termíny druh a odrůda. V úvodu autorka tvrdí, že listy a větvičky jsou méně tradiční části než květy a plody. Rovněž v úvodu je odvážné tvrzení, že: Flavonoidy... ...jsou příčinou pestrosti přírody, protože způsobují zbarvení rostlin. Domnívám se, že studentka pátého ročníku chemicko-biologického oboru by měla vědět, že pestrost přírody má mnohem hlubší kořeny. V celé práci studentka používá chybné tvary trpného rodu, např. "jsou stanovované" namísto správného "jsou stanovovány". Úroveň botanické charakteristiky černého bezu utrpěla tím, že autorka čerpala z nerecenzované literatury. Např. na s. 12 autorka uvádí, že květenstvím černého bezu je složený okolík, zatímco správně má být chocholík. Zatímco na s. 12 autorka tvrdí, že sambunigrin byl stanoven i v plodech, na s. 15 uvádí, že v plodech dosud přítomnost sambunigrinu prokázána nebyla. Na s. 15 je nesprávně uvedena chemická charakteristika flavonoidů. Jde o deriváty 2H-chromenu resp. chromanu neboli benzopyranu, ale v žádném případě ne o deriváty difenylpropanu. Nejednotné je názvosloví sacharidů. Na s. 17 je uveden tvar glukosa, na s. 18 a 19 jsou uvedeny názvy se zakončením -óza. V diskusi je chybně používán pojem "množství". Závěr je psán formou diskuse, řada vět do závěru nepatří, některé věty jsou nesprávně formulovány. V seznamu literatury jsou chybně uvedena jména autorů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury a její citace C
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace D
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Úroveň jazykového zpracování E
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 23934