KUBICOVÁ, L. Výroba vína se zaměřením na rozdíly v produkci "bio" vína a vína připravovaného běžnou cestou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vitoulová, Eva

Bakalářská práce Lenky Kubicové splnila požadavky zadání práce. Práce je na vysoké úrovni, poznatky jsou velmi přehledně a srozumitelně zpracovány, také z jazykového hlediska hodnotím práci velmi pozitivně. Bakalářka využívala konzultací během řešení práce a maximálně také využila dostupné literatury. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrstka, Miroslav

Velmi pěkná teoretická práce s vynikající úpravou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 18869