MALÁ, M. Depozice plazmových polymerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Vladimír

Studentka velice dobře zvládla problematiku tenkých vrstev a plazmových polymerů jak z hlediska teoretického, tak i technologického. Její znalosti jsou na vyšší úrovni, než odpovídá bakalářskému studijnímu programu. Velice chválím její časté konzultace a aktivní zájem o zvolenou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brablec, Antonín

Specifikujte, prosím, blíže Váš vlastní přínos k práci, tj. které postupy a přístroje jste používala osobně a co jste využívala uživatelským způsobem. Zařaďte, prosím, přípravu polymerních vrstev z par TVS do širšího rámce (jedná se o základní či aplikovaný výzkum). Srovnejte dosažené či očekávané vlastnosti připravených vrstev s ostatními podobnými vrstvami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23903