VĚŽNÍKOVÁ, K. Modely pro komplexaci huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Klučáková, Martina

Studentka během řešení práce prokázala velkou samostatnost a experimentální zručnost. Shromáždila a zpracovala velké množství dat. Dosažené výsledky plně odpovídají zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroslav,, Záhora

Předložená práce je rozčleněna na Úvod (1 str.), Současný stav řešené problematiky - literární rešerši (16 str.), Experimentální část (4), Výsledky a diskuze (15), Závěr (1), Seznam použitých zdrojů (2) a Seznam použitých zkratek (1), Seznam tabulek (1), a Seznam obrázků (2). Nejobsáhlejší je přehled literatury zabývající se daným tématem, tzn. problematikou vzniku, výskytu, vlastností, struktury a vazebných možností huminových kyselin. Tato část je přehledně uspořádaná a logicky členěná. Druhou nejobsáhlejší částí jsou Výsledky a diskuze věnované jednak charakterizaci huminových kyselin, jednak chování modelových sloučenin ve vodě a nakonec komplexací modelových sloučenin a huminových kyselin. Pro tuto kapitolu by možná bylo lépe použít skromnějšího názvu, např. Výsledky práce, neboť kromě odkazu na jinde uvedené podrobnější charakteristiky použitých huminových kyselin nenajde čtenář pokus o porovnání vlastních výsledků s jinými prameny, případně komentář přínosu provedeného experimentu. Přitom sama autorka uvádí v Seznamu použitých zdrojů více prací na dané téma, totiž na téma interakce iontů kovů s modelovými sloučeninami. Představitelný je také rozsáhlejší komentář patrně nejdůležitější tabulky v práci (Tabulka 6.), ve které autorka porovnává jednotlivé metody. Mám na mysli například pokus o vysvětlení příčin rozdílů mezi metodami, zdůraznění přínosu práce apod. Poněkud kritičtější řádky ze strany oponenta nesmějí nikterak snížit hodnotu předložené práce, kterou považuji díky celkovému pojetí práce a díky preciznímu představení vlastních výsledků za velmi hodnotnou. Závěrem si dovolím upozornit na některé nepodstatné drobnosti, které zbytečně ubírají bakalářské práci na formální úrovni a celkovém dojmu. Půdního biologa by se asi zhostilo zděšení po přečtení, cituji: "Huminové látky jsou efektivním prostředkem v boji s půdní korozí ...." (str. 10, druhý odstavec). Vím, správně je patrně s "erozí" a z Vaší strany se určitě jednalo pouze o zkoušku pozornosti oponenta. Podobně si škodolibý šotek zařádil na straně 15 a straně 45 v citaci pramene "12". Obtížně bychom hledali český překlad práce: "Characterozation of humic substances present in ladfill leatches with different ladfill ages and its implications" (správně: "Characterization of humic substances present in landfill leachates with different landfill ages and its implications"). Možná by také bylo vhodné rozšířit seznam zkratek o výklad zkratek "M" a "EDTA", třebaže jsou pro Vás více než běžné. U zkratky "HS-US" bych se přimlouval za rozšíření výkladu o souběžné vypsání původního anglického názvu metody z něhož je zkratka odvozena (pravděpodobně "High-resolution ultrasonic spectroscopy"). Uvažoval bych také o možnosti sjednocení jazykového původu zkratek, tedy jestliže uvádíte zkratku HS-US, poté bych doporučoval běžně užívané HA a FA místo HK a FK. K práci mám následující otázku: Jak konkrétně plánujete využít nashromážděných výsledků v budoucnosti?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23910