TROJAN, M. Viskozimetrie systémů hyaluronan-amfifil [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chytil, Martin

Bakalářská práce (BP) Martina Trojana s názvem "Viskozimetrie systému hyaluronan-amfifil", která se zabývá interakcemi polysacharidu hyaluronanu a vybranými aminokyselinami jako amfifilními látkami, obsahuje řadu experimentálních výsledků, které jsou nad rámec standardního objemu bakalářské práce. Za metodu pro studium výše zmíněných interakcí byla zvolena reometrie, což je jedna z několika metod, která se využívá pro studium interakcí obecně polyelektrolytů a amfifilních látek. Vzhledem k povaze vybraných amfifilních látek v této práci (lysin a 6-aminokapronová kyselina), tedy látky jež nemají prakticky povrchovou aktivitu a nejsou ani vhodné na sledování pomocí fluorescenčních sond, se výběr metod pro toto studium zužuje a reologie, resp. reometrie, je pak jednou ze zásadních metod. Předmět reologie se na Ústavu fyzikální a spotřební chemie (ÚFSCH), fakulty chemické VUT v Brně přednáší až ve čtvrtém, resp. prvním roce navazujícího magisterského studia, a tím student Martin Trojan se musel nejen teoreticky ale zároveň i prakticky seznámit s touto pro něj novou problematikou a metodou stejně jako s vyhodnocením a interpretací naměřených dat. Tohoto úkolu se zhostil velmi zodpovědně, již od 4. semestru studia se zapojil do pomocné vědecké činnosti, a z BP lze vidět, že problematiku zvládl na odpovídající úrovni. Student se také odpovídajícím způsobem naučil laboratorním operacím nutným pro přípravu vzorků. Rovněž předvedl velice aktivní přístup k řešení problematiky a problémové partie BP řešil častými konzultacemi BP je velmi přehledně a logicky rozdělena a sice na teoretickou část, zabývající se hyaluronanem obecně, jejími hydrodynamickými vlastnostmi, dále pak jednotlivými aminokyselinami a interakcemi hyaluronanu s amfifilními látkami. Problematika interakcí hyaluronanu a aminokyselin v roztoku nebyla v literatuře dosud příliš popsána, jedná se tedy o nový výzkum s potenciálem vývoje nových nosičů bioaktivních látek, např. léčiv. BP se dále člení na popis metody použité pro studium interakcí, následuje experimentální část s diskusí výsledků, závěr a nechybí samozřejmě seznam literatury, seznam zkratek a symbolů a přílohy. Objem použitých literárních zdrojů, z nichž drtivá většina je psaná v jazyce anglickém, je z hlediska BP poměrně velký a student musel nastudovat mnohé náročné partie týkající se biopolymerní chemie. Jejich interpretace v teoretické části, zejména více komplexních partií (str. 9), je někdy poněkud "neohrabaná" a ne vždy úplně přesná, protože jejich hlubší pochopení potřebuje samozřejmě více času a zkušeností, nicméně z nadhledu jsou pro danou úroveň přijatelné. Stejně tak některá tvrzení by bylo třeba více rozvinout. Naměřené výsledky jsou shrnuty přehledně a na vyhodnocení reologických dat byly použity dva reologické modely s ohledem na typ toku příslušných vzorků. Diskuse k výsledkům a jejich interpretace je dostatečně srozumitelná a student se pokusil i o vysvětlení procesů, které ve studovaných systémech probíhají. V závěru student velmi pěkně a přehledně shrnul a zdůraznil podstatné poznatky získané během BP, poukázal na vliv různých fyzikálních podmínek (iontová síla, pH) a naznačil další možné směry výzkumu této problematiky. Student Martin Trojan vypracoval hodnotnou BP, která přispěje do problematiky interakcí hyaluronanu s amfifilními látkami, kterou se zabývá biokoloidní tým ÚFSCH v rámci projektu COST a která se stane podkladem pro publikaci v odborném časopise. S ohledem na výše uvedené souhlasím aby po úspěšné obhajobě bakalářské práce a složení státní závěrečné zkoušky byl Martinu Trojanovi udělen titul Bc. "bakalář".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Závěry práce a jejich formulace A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Běťák, Jiří

Předložená práce p. Martina Trojana poskytuje logicky členěný a dobře zpracovaný přehled základních informací o studovaném polymeru kyseliny hyaluronové, dále pak přehled viskozimetrických metod, používaných při studiu rheologického chování polymerních roztoků. V experimentální části jsou provedeny základní experimenty popisující interakce hyaluronanu s lysinem a 6-aminokapronovou kyselinou. Práce je napsána srozumitelně a jednotlivé části na sebe logicky navazují. Práce vychází z dostatečného množství literárních zdrojů, převážně zahraničních odborných článků. K bakalářské práci nemám otázky. Hodnotím celkově stupněm "Výborně" A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 23918