PINKAVA, J. Filtrace časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršálek, Roman

Student splnil zadání diplomové práce. Pravidelně docházel na konzultace. Vytvořil potřebné skripty v prostředí MATLAB a aplikoval je na dodané datové soubory. Pro detrendování by bylo možné použít podstatně více alternativních metod (lineární, kvadratické ...) . Výsledky své práce student zpracoval do formy poměrně přehledné technické zprávy. Při řešení diplomové práce bych uvítal větší samostatnost, aktivnější práci při vyhledávání literárních pramenů (což by se odrazilo i na bohatším seznamu literatury). V kapitole 1 bych uvítal práci s více literárními zdroji, resp. jejich uvedení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 41/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Poměnková, Jitka

Práce se zabývá filtrací časových řad makroekonomického ukazatele vybraných států. Přestože předkládaná práce splňuje po formální stránce požadavky kladené na diplomovou práci, obsahuje několik nedostatků. V úvodní části diplomant stručně seznamuje čtenáře s teorií časových řad a s analyzovaným ukazatelem, kterým bylo HDP. Tuto teoretickou část by bylo vhodné doplnit o literaturu jak z oblasti statistických metod, tak z hlediska studií analýzy HDP. s. 9: chybí obecný tvar regresního modelu spolu s předpoklady jeho použití s. 12: nevhodná terminologie „obchodní cyklus“ – má být hospodářský cyklus s. 31: nevhodná terminologie „údolí“, ale dno V části věnované filtračním technikám by bylo vhodné doplnit definici ideálního filtru a filtrů typu horní a dolní propust. Pozitivně lze hodnotit zařazení seznamu zkratek v práci, nicméně negativem je neúplnost tohoto seznamu. Chybí např. definice zkratek usS (s. 45), usL (s.24). Práce je po formální stránce vyhovující, avšak vyžadovala by lepší jazykovou formu (překlepy, slovní spojení). Dále by bylo vhodné doplnit práci o aktuální odborné studie zabývající se předkládanou problematikou. Závěr obsahuje pouze konstatování z hlediska provedené technické práce. Bylo by vhodné jej doplnit i o shrnutí praktických výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 39359